Mångfaldsutskottet

Kommunens personalutskott behandlar strategiska frågor inom mångfald både i form av beslutsärenden och informationsärenden. Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Catharina Ungh är alltid med som tjänsteperson. Utskottet sammanträder en gång i månaden.

Ledamöter och ersättare i mångfaldsutskott

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
3 juni 2015 - 31 oktober 2018.

Definition av begreppet mångfald

Mångfaldsarbetet syftar till att se, förstå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter. Genom att ta tillvara människors kapacitet utvecklas deras livschanser. Falköpings kommun stödjer lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund. Kommunen ska bemöta alla professionellt och likvärdigt oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion och funktionsnedsättningar. Alla invånare ska ha inflytande i kommunen samt få ett bra bemötande och en god kommunal service. I Falköpings kommun ska alla, oavsett social och etnisk bakgrund, ha samma möjligheter till utbildning, arbete och bostad. Mångfaldsarbete handlar om att skapa möjligheter och undanröja hinder.

Mångfald handlar också om att alla människor ska leva tillsammans med hänsyn för varandras olikheter. Det är inte alltid som människor med olika bakgrund möts naturligt. Kommunen stödjer insatser och aktiviteter där människor med olika bakgrund och kultur möts för att lära känna och få mer kunskap om varandra. I dagens Falköping finns invånare som lämnat sina tidigare nätverk för att starta om sitt liv i Sverige. En start där det kan saknas ingångar till samhället. Nedan kan du klicka vidare och läsa om några insatser som finns för att möta detta behov och hur du kan vara med.

Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeIngvor Bergman

(S)

ingvor.bergman@falkoping.se

1:e vice ordförandeDan Hovskär

(KD)

dan.hovskar@falkoping.se

Johanna Johansson

(SD)

johanna.a.johansson@falkoping.se

Hans Johansson

(C)

hans.johansson@falkoping.se

Lena Sjödahl

(M)

lena.sjodahl@falkoping.se

 

Ersättare

Parti

e-post

Susanne Larsson

(S)

susanne.larsson@falkoping.se

Allan Bjärkhed

(KD)

allan.bjarkhed@falkoping.se

Vakant

(MP)


Inger Lilja

(V)

inger.lilja@falkoping.se

Annika Carp

(L)

annika.carp@falkoping.se