Demokratiberedning

Människors engagemang för samhällsfrågor har förändrats genom åren samtidigt som organisationer och formerna för demokrati i stort sett varit oförändrade. De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på medborgardialog blir större. Med anledning av detta har kommunfullmäktige inrättat en demokratiberedning.

Undersökningar visar att svenska medborgare vill diskutera politiska frågor och är intresserade av vad som händer i samhället samtidigt som intresset för att påverka, genom att vara medlem i ett politiskt parti, minskat. Nya sätt att framföra sina åsikter och synpunkter har blivit viktigare för människor.

Demokratiberedningens målsättning

Demokratiberedningens målsättning är att medborgarna ska känna förtroende för den politiska organisationen och dess förtroendevalda, den representativa demokratin. Genom arbetet ska medborgarna ges bättre förutsättningar för dialog för att kunna påverka kommunala beslut.

Demokratiberedningens uppdrag

Demokratiberedning uppgift är att arbeta för en väl fungerande demokrati i Falköpings kommun, nu och i framtiden. Utgångspunkten är att kommunen i större utsträckning än tidigare behöver fokusera på sin roll i arbetet för demokratin och särskilt underlätta en aktiv dialog med medborgarna. Fokus ska ligga på följande punkter:

  • Utveckla och införa ett gemensamt sätt att arbeta i kommunen för medborgardialog
  • Ansvara för kommunens alla förtroendevaldas kompetensutveckling
  • Utreda och införa system för uppföljning av kommunens demokratiarbete
  • Utreda förutsättningarna för utvecklad e-demokrati
  • Ansvara för uppföljning och utredning av den politiska organisationen (motsvarande förtroendemanna utredningen) inför mandatperioden år 2019-2022
  • Utreda frågan om allmänhetens frågestund
  • Beredningen ska särskilt ta hänsyn till ojämlika förutsättningar för medverkan i det demokratiska arbetet

Demokratiberedningens ledamöter och ersättare är valda från den 1 november 2015 till och med den 14 oktober 2018.

‌Ledamöter

Michael Kristiansson, ordförande

(KD)

Roger Lundberg

(S)

Tobias Thunell

(-)

Ingrid A. Jarlsson

(M)

Eva Dahlgren

(C)

Laila Blom

(MP)

Scott Fahlström Schylander

(V)

Lena Arvidsson

(L)

‌Ersättare

Ulla-Britt Merkell

(KD)

Marie Post

(S)

Tommy Almgren

(SD)

Pema Malmgren

(M)

Monica Oskarsson

(C)

Roland Wanner

(MP)

Inger Lilja

(V)

Dag Högrell

(L)

2018 Demokratiberedningens mötesanteckningar

2017

 2015 & 2016