VA-avdelningen

Målet för VA-avdelningens verksamhet är att bygga och sköta VA-anläggningar och dagvatten på ett tryggt, effektivt och miljöriktigt sätt som säkerställer en fortlöpande vatten- och avloppsförsörjning och nöjda abonnenter.

VA-avdelningen ansvarar också för driften och skötseln av VA-ledningsnätet. Driftbudgeten ligger på cirka 54 miljoner kronor per år och investeringsbudgeten på omkring 30 miljoner kronor per år.

Kompetens

VA-avdelningen består av VA-chef och 22 medarbetare. I stadshuset finns den administrativa delen av avdelningen och på Hulesjöns avloppsreningsverk finns 9 stycken som arbetar med driften.

Dricksvatten

VA-avdelningen ansvarar för leverans av 2 100 000 kubikmeter dricksvatten per år till över 6 400 abonnenter. Dricksvatten är ett livsmedel och står under kontroll av Livsmedelsverket.

Avloppsvatten

Under ett år behandlas ca 3 000 000 kubikmeter avloppsvatten vid de 10 olika avloppsreningsverken i kommunen.