Park/Gata

Park- och gatuavdelningen ansvarar för skötsel och underhåll av alla kommunala gator, gång- och cykelvägar och grönytor i kommunens tolv tätorter. Samt för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningsnät.

Park/Gata utför bland annat anläggningsarbeten i form av nyanläggning och ombyggnad av gator, grönområden och VA-ledningar. Avdelningen tar också hand om gatubelysning, trafik och övrig infrastruktur, samt alla kommunens fordon och maskiner.

Lekplatser och friluftsområden

Alla lekplatser, Mössebergs friluftsområde och djurpark sköts av avdelningen.

Kompetens

På Park/Gata finns kompetens för att projektleda och projektera kommunens investeringsobjekt, så som nya bostadsområden, gångfartsområden och cykelbanor.

Övrigt

Inom avdelningen handläggs ärenden som torghandel, försäkringar för halkolyckor, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, bidrag till enskilda vägar och bidrag till belysningsföreningar.