Demokrati och dialog

Medborgardialog är ett sätt att utveckla verksamheten som ger större fokus på demokrati- och effektivitetsutveckling. En stark demokrati bygger på engagerade och aktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget.

Genom att utveckla och förankra medborgardialogen som metod vill vi låta dig som invånare vara med och påverka såväl i de vardagliga ställningstagandena i exempelvis skola, arbetsliv och i boendet som i de övergripande besluten på kommunal nivå.

Dialogen med medborgare kan delas upp i fem olika trappsteg.

  • Information
  • Konsultation
  • Dialog
  • Inflytande
  • Medbeslutande.

På vilket sätt dialogen ska ske beror på frågans karaktär.

Inom Falköpings kommun vill vi utveckla olika former för dialog med medborgarna, inhämta synpunkter och därmed få bättre beslutsunderlag.