Publicerad: 2020-03-03

Föreskrifter (kommunal författningssamling) och styrdokument

Avfallstaxa, renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan, miljönämndens reglemente.

Arbetsordningar, regler, frister, instruktioner och villkor

Avgifter och taxor

Bestämmelser och lokala ordningsföreskrifter

Delegationsbestämmelser/Delegationsordningar

Handlingsplaner

Planer och program

Policyer

Reglementen, nämndernas

Reglementen, övriga

Riktlinjer och rutiner

Strategier och visioner

Verksamhetsplaner, nämndernas

Definition för olika styrdokument

Policy

En policy anger principer som kan tjäna som vägledning. Antas av kommunfullmäktige.

Strategi

Strategin antas av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd och gäller en begränsad period.

Handlingsplan

En handlingsplan beskriver konkret önskade åtgärder. Handlingsplanen beslutas av förvaltningschef.

Riktlinje

Riktlinjer anger huvuddragen (en slags handbok). Antas av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd.

Rutin

Rutiner är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska beslut. Beslutas av ansvarig chef.