Sök pengar från Folkhälsorådet

Ansökan om bidrag hos Folkhälsorådet i Falköpings kommun

Folkhälsorådet i Falköping är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.

Prioriterade målgrupper: barn- och ungdomar 0-25 år samt personer 60 år och äldre.

Det övergripande målet för folkhälsa är att:
"skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"

Beslut om bidrag

Ansökan om bidrag upp till 10.000 kronor beslutas fortlöpande av folkhälsostrategen och i samråd med folkhälsorådets presidium. Ansökningar som överstiger 10.000 kronor beslutas av folkhälsorådet.

Under 2018 ska ansökan till folkhälsorådet skickas in senast den:

  • 23 april (beslut av folkhälsorådet 22 maj)
  • 20 augusti (beslut av folkhälsorådet den 27 september)
  • 12 november (beslut av folkhälsorådet den 11 december)

Folkhälsorådet beviljar inte stimulansmedel till:

  • Aktiviteter som rör ordinarie verksamhet
  • Aktiviteter som är enskilda händelser utan planering om fortsättning av något slag

Folkhälsorådet sammanställer varje år en verksamhetsberättelse från föregående år, i den presenteras kort vilka som har beviljats stimulansmedel under året. Därutöver är det Folkhälsorådets ambition att fortlöpande kunna visa bilder med berättande text om aktiviteter som sker som bekostas av rådet och som läggs ut på kommunens webbsida. Vi uppskattar om ni vill bidra med detta och skicka bilder och berätta lite om de aktiviteter som ni blivit beviljade stimulansmedel för.

Aktiviteter/projekt som har finansierats genom bidrag från Folkhälsorådet ska ha med Folkhälsorådets logotyp vid annonsering, information med mera.

Hur de personuppgifter du lämnar i ansökan hanteras

Kommunen måste säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen och publicering av personuppgifter. Folkhälsorådet är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i rådets verksamhet. Folkhälsorådet kommer att använda de efterfrågade personuppgifterna för kontakt och kommunikation med dig. Genom att fylla i ansökan samtycker du till att dina uppgifter används på detta sätt.