Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköping ansvarar för en långsiktig planering av folkhälsoarbetet i kommunen. Det sker i samverkan mellan Falköpings kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämden.

Samrådets uppgifter

  • Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen.
  • Belysa konsekvenserna för folkhälsan i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarsområde.
  • Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete.
  • Utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.
  • Utforma en verksamhetsplan/budget inför varje år.
  • Sammanställa en verksamhetsberättelse vid årets slut.

Kartlägga och analysera hälsoläget

Samrådet kartlägger och analyserar hälsoläget varje år. Detta sker bland annat genom behovsunderlag som hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg tar fram varje år och statistik som tillhandahålls av till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Belysa konsekvenserna för folkhälsan

Folkhälsoarbete handlar om att långsiktigt integrera folkhälsotänkandet i all verksamhet i Falköping. Målet är att samtliga nämnder alltid tar hänsyn till hur beslut kan komma att påverka befolkningens hälsa.

Praktiskt folkhälsoarbete

Kontakten med referensgrupperna är till för att öka samverkan och delaktighet i folkhälsoarbetet. För att öka folkhälsoarbetets genomslagskraft och acceptans är viktigt
att beslut som Samråd för lokalt folkhälsoarbete tar är förankrade i befintliga nätverk.

Huvuduppgiften är att initiera och utveckla metoder samt genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Målet med folkhälsoarbetet är att det integreras i all ordinarie verksamhet.

Tvärsektoriellt folkhälsoarbete

För att lyckas med folkhälsoarbetet behövs långsiktigt samverkande aktörer som tar ansvar och utvecklar arbetet. Under det kommande verksamhetsåret fortsätter utvecklingen av samverkan.

Verksamhetsplan/budget

Samråd för lokalt folkhälsoarbete utformar varje år ett förslag till verksamhetsplan och budget för beslut i Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Verksamhetsberättelse

Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse vid årets slut.