Finansiell profil

Rapporten Finansiell profil för Falköpings kommun 2013-2015 har tagits fram av Kommunforskning i Västsverige (KFi). I rapporten analyseras kommunens finansiella ställning och utveckling under perioden 2013-2015, och jämförelser med övriga kommuner i Västra Götaland och Hallands län görs.

Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. För Falköping förbättrades budgetföljsamheten kraftigt mellan 2014 och 2015. 2015 uppgick budgetavvikelsen till 0,4 %, vilket var lägre än genomsnittet för de 55 kommuner som ingår i Västra Götaland och Hallands län.

Genomsnittlig resultatnivå för Falköpings kommun för åren 2013-2015 var 2,1 %. Det var högre än genomsnittet för ovanstående kommuner som låg på 1,8 %. Falköping har således ett starkt resultat över sikt. Kassalikviditeten, som är mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap, var lägre 2015 än 2014 och uppgick till 68 %. Soliditeten, som är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, förbättrades dock 2015 till 6 %. Läs rapporten för finansiell profilPDF.