Flerårsplan och budget

Flerårsplanen är en långsiktig plan för en hållbar utveckling i Falköpings kommun. Du kan även läsa kommunens budget i flerårsplanen.

Flerårsplan 2021-2023PDF

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den 26 oktober 2020 om flerårsplan 2021-2023 med budget för år 2021.

I flerårsplanen finns information om kommunens fyra övergripande mål:

  • Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
  • Mål 3: Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping,
  • Mål 3: Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
  • Mål 4: Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

I fleråsplanenbeslutar kommunfullmäktige endast om budgetramar för investering- och driftsbudget. Arbetet med fördelning av dessa budgetramar sker sedan i respektive nämnd och du kan sedan läsa dem i nämndernas verksamhetsplaner för år 2021.