Berättelsen om 2019

Välkommen till vår berättelse om 2019. Här har vi samlat en del av Falköpings kommuns händelser och resultat från året 2019 som du kan lära dig mer om. Vi presenterar även vår vision, vår värdegrund och våra mål för dig som kanske inte känner till dem sedan innan. Vill du läsa ännu mer om året som gick kan du ta del av vår årsredovisning.

Stads- och landsbygdsvy över Falköping

Politiken 2019

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2019 har varit ett fortsatt framgångsrikt år för vår kommun. Den positiva utvecklingen med fler medborgare som flyttar till oss, befintliga företag som växer och nya som etablerar sig fortsätter att hålla i sig. Det finns en stark framtidstro!

Nytt politiskt ledarskap

Under början av sommaren bildades en ny politisk majoritet i kommunen beståendes av moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna, vänsterpartiet och miljöpartiet som nu tillsammans vill stå för ett nytt
politiskt ledarskap.

Plus 42,5 miljoner

Falköpings kommun hade för 2019 ett överskott på 42,5 miljoner kr, vilket är 23,3 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 19,2 miljoner. Detta innebär att vi når vårt överskottsmål och har en stabil ekonomi på totalen. Däremot finns det utmaningar med de underskott som barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämndens IFO redovisar.

En kommun som satsar och växer

Under 2019 har fler företag valt att etablera sig i kommunen, inte minst har Ålleberg Center växt som en stark handelsplats i kommunen. Likaså har satsningen på Marjarp och Skaraborg Logistic Center tagit fart och vi hanterar nu lika mycket gods på våra terminaler som samtliga hamnar i
Vänern gör.

Därtill har fler nya verksamhetslokaler invigts, bland annat förskolan Trollet, Åsarps förskola och skola samt de nya lokalerna på Mössebergsskolan. Inom äldreomsorgen flyttade i december de första brukarna in på Tåstorps demenscentrum, ett boende som kommer ge brukarna en bra tillvaro och god vård.

Utmaningar för framtiden

Jag har i många sammanhang sagt att det finns två bilder när man ser på Falköping; Det finns ett Falköping som klättrar uppåt i rankingar, där de allra flesta medborgarna har en hög livskvalité och tusentals människor kliver upp och går till jobbet varje dag. Där förskolorna låter alla barn få en bra start i livet och där de äldre i behov av extra stöd i vardagen får den hjälpen.

Men det finns också ett Falköping där inte alla elever lämnar år skurs 9 med godkända betyg, där nyanlända inte kommer in i samhället och där utanförskapet växer sig allt starkare.

Båda bilderna av Falköping är sanna, samtidigt. Det är en komplex situation, att det kan gå så oerhört bra samtidigt som det finns stora utmaningar och problem.

Tillsammans

Sammanfattningsvis vill jag säga att det är tillsammans vi kan lösa alla de utmaningar och problem vi har och tillsammans kan vi glädjas åt de framgångar vi når. Medborgare, kommun, näringsliv och civilsamhälle, tillsammans med Falköpings kommuns bästa för ögonen.

Adam Johansson (m)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunen

Hur fungerar egentligen kommunen?

Falköpings kommun är en av Sveriges ca 300 kommuner. Men kommunen är inte bara en plats, utan även en arbetsgivare. I Falköpings kommun arbetar ungefär 3300 personer inom drygt 300 olika yrken, för att bidra till det goda livet för falköpingsborna.

Kommunens roll

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av uppgifterna är skola, socialtjänst och äldreomsorg, vägar, vatten- och avlopp. Kommunen beslutar också om olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd. Kommunens uppdrag är helt enkelt att se till att livet för de som lever, jobbar och bor i Falköping fungerar, dygnet runt, året om.

Falköpings kommun styrs av politiker som valts av medborgarna, de kallas även för förtroendevalda. Det betyder att de som bor i kommunen har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Du kan påverka

I Sverige är det val vart fjärde år. Då röstar svenska folket i tre val, riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunvalet. Resultatet i kommunvalet avgör vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, och hur många platser de får. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och fungerar ungefär som Sveriges riksdag.

Vi är till för Falköpingsborna

I Falköpings kommun vill vi skapa det goda livet för våra medborgare och kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens Falköping.

Vår vision om det goda livet

Texten det goda livet mot en bakgrund av moln

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. I Falköping värnar vi om livskvalité, välbefinnande och trivsel för Falköpingsborna.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda personer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalité och utveckling av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpingsborna.

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer.

Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser.

Ekonomin är de medel, tillsammans med det politiska systemet, vi har för att skapa social hållbarhet. Vilket är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Värdegrund: Vi är till för Falköpingsborna

Genom gemensamma värden skapas samsyn på vårt uppdrag och en kompass för vår fortsatta utveckling. Det är i mötet i vardagen som värdeord får en mening. Det är där vi skapar värdegrunden och lägger grunden för hur vi uppfattas och hur vi bidrar till ett gott liv för alla.

Arbetet med värdegrund och mänskliga rättigheter är viktigt för Falköpings kommun och ska vara en utgångspunkt i allt vi gör. I grunden handlar det om relationer, interaktionen mellan oss människor, att möta och bemöta, att se människan och tro på människan för växer människan så växer organisationen.

Det handlar om relationsbygge och att ta tillvara de goda krafter och idéer som finns i samhället för att Falköping ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – nu och i framtiden.

I detta byggs och stärks en tillsammanskultur där en viktig del är människors värderingar och en organisations värdegrund.

Värdegrundsarbetet är ett målmedvetet långsiktigt vardagsarbete, det lilla mötet, timme efter timme, dag efter dag. I det lilla vardagliga skapas det stora. Falköping ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – nu och i framtiden.

Omvärldsanalys: Dagens komplexa samhälle

Folksamling

Det goda livet, som är Falköpings kommuns vision, är ett komplext begrepp där det inte finns någon färdig metod eller ett givet svar för hur man ska integrera de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna i vardagen. Det pekar mot att vi istället bör se tillvaron som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system.

En föränderlig värld

Världen är i en ständig förändring som går allt snabbare. I en föränderlig värld blir samarbete och förmåga att hantera komplexitet viktigare. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och
utvecklar samhällen.

Att möta dagens komplexa frågor kring hållbar utveckling, i en snabbt föränderliga värld, kräver kreativitet, helhetssyn, medskapande och lokal kunskap. Det krävs samverkan mellan flera olika, och inte alltid tydligt sammankopplade, kunskapsområden. Det ställer även höga krav på kommunens anpassningsförmåga. Det är ur mångfalden och dialogen som de gemensamma visionerna om morgondagen och framtiden kan formas.

Denna nödvändiga helhetssyn är avgörande för att kunna beskriva och analysera mönster lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg och Västsverige samt globalt för att uppnå en balans mellan människa, samhälle och natur. Genom att i ett tidigt skede identifiera komplexa trender kan Falköpings kommun skaffa sig en proaktiv möjlighet att möta såväl som bemöta skeenden.

Utmaningar

Falköpings kommun står inför ett antal utmaningar när det kommer till att nå visionen om det goda livet och de övergripande målen.

Den övergripande omvärldsanalysen pekar ut sex övergripande megatrender, urbanisering, globalisering, demografiska förändringar, individualisering, teknikutveckling och klimatförändring, som är viktiga för Falköpings kommuns möjlighet att nå vision och mål i flerårsplanen.

Utifrån detta har sju utmaningar tagits fram som underlag för flerårsplanen
för år 2019-2021. En utmaning syftar till att lyftas och sätta riktningen för kommunens strategiska utvecklingsarbete, då det påverkar platsen Falköpings kommun inom flera områden.

Identifierade utmaningar

  • Digitalisering för en smartare välfärd
  • Att se, öka och behålla kompetens
  • Stärka uppföljningsarbetet utifrån helhetstänkande
  • Möta och minska klimatförändringen
  • Utveckla en attraktiv stadskärna och levande landsbygd
  • Arbeta förebyggande och se mångfald som en tillgång
  • Glokal samverkan och medskapande

Målen: Vad jobbar vi mot egentligen?

Falköpings kommun har fyra mål i kommunens flerårsplan för att nå visionen. Nämnderna beskriver i sina verksamhetsplaner hur de ska bidra till högre måluppfyllelse i kommunens övergripande mål.

Mål 1

Mål 1: Ett socialt hållbart Falköping

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter till en god livsmiljö genom att bryta segregationen mellan människor. Demokrati är grunden för vår kommunala verksamhet. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget och det är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.

Mål 2

Mål 2: Ett attraktivare Falköping

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens möjligheter att stärka sin position och bli intressant för invånare och näringsliv samt den idéburna sektorn. Falköpings attraktivitet ska stärkas genom att utveckla de områden som är unika för Falköping och utifrån de behov som finns hos dagens och framtida invånare. Ett Falköping med egen växtkraft.

 

Mål 3

Mål 3: Ett näringsliv som utvecklas

Att näringslivet utvecklas i en kommun är avgörande för välfärden. Det kan bara utvecklas genom ett ömsesidigt förtroende mellan kommun och näringsliv. För detta krävs en framtidstro och en gemensam viljeinriktning, men även ett kraftfullt lokalt engagemang och att kommunen ska finnas som en aktiv och naturlig part i utvecklingsarbetet. Falköpings kommun ska upplevas som en kreativ och drivande kommun med tillväxt i fokus.

Mål 4

Mål 4: Kvaliteten inom verksamheterna ska öka

Falköpings kommun är till för medborgarna, vårt uppdrag är att invånarna ska vara nöjda med vår service och våra tjänster. Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla behandlas rättvist och att våra relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande.

En god kvalitet i vår verksamhet förutsätter att verksamheterna samverkar och organiseras utifrån uppdraget och att resurserna används på rätt sätt för att få ett effektivt arbete mot uppsatta mål. Det krävs även ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i invånarnas behov och förväntningar. Omvärldsanalys skapar möjlighet för ett proaktivt agerande.

Nedslag: Berättelserna från året som gick

Den positiva utvecklingen fortsätter och kommunen är i en utvecklingsrörelse framåt. Det byggs som aldrig förr och vi samverkar över gränserna för att tillsammans skapa ett bättre Falköping.

I berättelserna nedan lyfter vi några förhållningssätt som vi ser varit viktiga förutsättningar för detta arbete. Alltifrån att utgå från den gemensamma berättelsen om kommunens riktning, hur vi möter och bemöter, vikten av att bidra till helheten och ta gemensamt ansvar till att skapa en lärande organisation som vågar pröva nytt. Nedan kommer några nedslag i vårt utvecklingsarbete. Är du intresserad finns mer information i kommunens årsredovisning och i varje nämnds verksamhetsredovisning.

Vy över Falköping

En kommun som satsar och växer

Under året har kommunen fortsatt sina stora satsningar med bland annat Tåstorps demenscenter och byggnationer inom ramen för ny skolorganisation. Det har även pågått ett aktivt arbete för att skapa förutsättningar för goda och attraktiva boendemiljöer och för att möta och möjliggöra näringslivets vilja till investeringar.

Sommargatan 2019

En del i det den pågående utvecklingen av stadskärnan var satsningen på Sommargatan, som var öppen mellan 20 juni och 18 augusti i 2019. Storgatan runt torget var fyllt av aktiviteter för alla åldrar för att skapa ett mer livfullt centrum.

Falköpings kommun fortsätter att utveckla stadskärnan och Sommargatan är en del i den här satsningen. Tanken med Sommargatan är att skapa ytor för aktiviteter och möten i området runt Stora torget.

Under sommaren 2019 så kunde falköpingsborna roa sig runt Stora torget torget med att spela schack och pingis, ta det lugnt i solstolar på den anlagda stranden eller lounga på uteserveringen.

Raka spåret för Falköping som nav för hållbar logistik

Att Falköping är en knutpunkt för tåg och har ett guldläge i Sverige är känt sedan länge, men inte alla känner till att området Marjarp i utkanten av Falköping faktiskt är en hamn på torra land. Varje dag trafikeras området av flertalet frakttåg och stora mängder gods hanteras här varje år.

Leif Bigsten och Gustaf Wikblom

Falköping – en viktig knytpunkt

Logistikbranschen vänder nu sina blickar mot Falköping som erbjuder företag smarta, effektiva och miljövänliga transportsystem samlat i ett område.

Här har man vågat gasa, konstaterar Gustaf Wikblom, Business Region Skaraborg. Falköpings kommun har sett fördelen med sitt strategiska läge i den mest industritäta delen i Sverige och storsatsat hela vägen.

Business Region Skaraborg är en organisation som arbetar för att proaktivt marknadsföra Skaraborgs kvaliteter och attrahera nya verksamheter och kompetens till regionen.

På rätt spår

Klimatet och miljön har länge varit angelägna frågor men aldrig tidigare har de varit så brännheta som nu. Hållbara lösningar efterfrågas inom de flesta områden och besparingen av koldioxid är ett av de mål som värderas högst.

Transporter behöver därför bli smartare och här blir järnvägen mer och mer betydelsefull. Det gör att Skaraborg Logistic Center i Falköping är en viktig satsning med stor konkurrensfördel. Verksamheterna på området bidrar idag till att minska utsläppen med mer än 30 000 ton koldioxid per år.

Framtiden går som på räls

Skaraborg Logistic Center är konceptnamnet för alla satsningar som sker inom logistikområdet i Falköping. Styrkan att samla all expertis för hållbar logistik är mycket stor och förutom olika terminaler med järnvägspendlar och lager, så finns också en framgångsrik satsning på ett verkstadscentrum för järnvägsfordon.

Skaraborgsregionen tillhör redan toppen när det gäller fordonsindustri, möbelindustri och teknik och mjukvaruutveckling. Och nu har Skaraborg klivit fram i topp på logistikkartan vid sidan om exempelvis Eskilstuna och Nässjö. Det finns all anledning att hålla ögonen på området vid Marjarp – det har redan hänt mycket, men det kommer hända mycket mer inom bara några år.

Tåstorps demenscentrum

Första spadtaget till Tåstorps demenscentrum togs i november 2017. Nu drygt två år senare var det äntligen dags för invigning av kommunens nya moderna demenscentrum.

Inflyttningsfest för boende, anhöriga och personal

De boende, deras anhöriga och personalen som arbetar på Tåstorp hade inflyttningsfest torsdagen den 23 januari. Det var tårtkalas som innehöll tal och sång. Anhöriga hade även möjlighet att gå runt och titta i sol- och sandrummet, gymmet, relaxrummet och se på konsten i förbindelsegångarna.

- Det här är den största och mest omfattande flytten som kommunen har gjort inom äldreomsorgen sedan början på 90-talet, säger Eva Olofsson, biträdande socialchef. Den kompetens som kommer finnas på Tåstorps demenscentrum kan användas som en resurs i hela kommunen.

Helheten större än delarna

Kommunens förmåga att skapa förutsättningar för en positiv och varaktig utveckling är essentiell för att samhället ska få en socialt hållbar framtid. Samverkan mellan kommunens verksamheter har det senaste året utvecklats kontinuerligt men struktur och formalisering av arbetet i mellanrummen behöver fortsatt stärkas.

Falköpings kommun ingår sedan höstterminen 2018 i ett treårigt samarbete med Skolverket. Projektet heter ”Samverkan för bästa skola”, SBS, och innefattar en mängd olika insatser som ska främja utvecklingsarbetet hos utvalda skolor och hos kommunen i stort.

Utvecklingsgrupp

I de tre utvalda skolorna har en ”utvecklingsgrupp” utsetts som deltar i de träffar som Skolverket leder. Hela skolans personalgrupp i utvalda skolor ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet liksom huvudmannen.

Arbetet utgår från en nulägesanalys som utvecklingsgrupperna på respektive skola jobbade med under hösten 2018. Skolorna och Huvudmannen ska tillsammans komma fram till vad som behöver göras för att öka måluppfyllelsen på respektive skola.

I utvecklingsgrupperna deltar lärare, förstelärare, arbetslagsledare, programsamordnare samt representanter från elevhälsa och skolledning. Det ger en bred kompetens och är en styrka i arbetet med att ta fram en nulägesanalys och en åtgärdsplan.

Skolor som ingår i projektet

  • Gudhemsskolan, årskurs F-9
  • Kyrkerörsskolan, årskurs 6-9
  • Ållebergsgymnasiet, enhet C, vård- och omsorgs- samt Introduktions-programmet (IM)

Uppdraget

I dialog med huvudman och utsedda skolor har Skolverket identifierat insatser som kan stärka huvudmannens och respektive skolas förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Olika kompetensutvecklingsinsatser pågår sedan höstterminen 2019 inom barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet är att kunskapsresultaten i de utvalda skolorna, och i kommunen som helhet, ska höjas och likvärdigheten inom och mellan skolor ska öka.

Samverkan med RISE

Under de närmaste åren genomför Falköpings kommun en rad olika skolombyggnadsprojekt.

För att kunna göra en god omvärldsbevakning och förbereda våra lärmiljöer inför framtiden har barn och utbildningsnämnden tillsammans med övriga Research Institutes of Sweden (RISE) partners skapat ett projekt kring Internet of things (IoT).

I korthet går projektet ut på att ta reda på om det med hjälp av IoT, blir möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag. I projektet vill RISE och partners undersöka IoT lösningar som inte bara informerar om elevers resultat eller frånvaro – utan assisterar och guidar pedagoger kring elevers lärande.

Invigning av Arbetsmarknadscenter

Arbetsmarknadscenters entré

I början av året invigdes arbetsmarknadscenter (AMC).

Samlokaliseringen med socialförvaltningen har utvecklats till ett god samverkan med individen i centrum. Arbetsförmedlingens förändringsresa har påverkat verksamheterna och deltagarna. Det blir än viktigare att arbetet för att AMC ska vara en naturlig mötesplats.

Som ett led i detta öppnas möjligheter inför kommande att skapa ett öppet torg med syfte att ta emot och möta medborgarnas behov av vägledning mot studier och/eller arbete.

Förebyggande arbete för social hållbarhet

Barn i skolbänken

Ett socialt hållbart Falköping är ett komplext målområde som kräver samverkan med olika aktörer för att nå framgång. Att samverka med människor som berörs av en samhällsförändring är en förutsättning för att skapa delaktighet och tillit, vilket är grunden i ett demokratiskt samhälle.

Fritidsbanken flyttar till nya lokaler

Fritidsbanken är en verksamhet som funnits i Falköping sedan 2017. Här kan allmänheten låna utrustning för att prova på olika sport- och fritidsaktiviteter. 2019 fick de nya lokaler i Collegium Park, Odengatan 24.

Sedan starten har Fritidsbanken drivits av Västra Götalands idrottsförbund/SISU tillsammans med Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Sedan 1 augusti 2019 drivs Fritidsbanken enbart i kommunal regi. Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvariga för verksamheten men samverkan sker med kompetens- och arbetslivsförvaltningen, som erbjuder arbetsträning på Fritidsbanken.

Fritidsprylar

- Vi hoppas och tror att de förändringar som nu görs kommer att utveckla verksamheten och gynna alla låntagare, säger Torbjörn Lindgren, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Målet är att ännu fler ska upptäcka möjligheten att låna fritidsartiklar för fysisk aktivitet och en meningsfull fritid.

Lärcenter erbjuder upplevelser i VR-Film

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har 4 studie- och yrkesvägledare som finns tillgängliga för alla vuxna kommunmedborgare.

Genom projektpengar från skolverket har VR glasögon köpts in och filmer tagits fram. De digital verktygen används vid bokade vägledningssamtal eller vid uppsökande verksamhet och är tänkta att höja upplevelsen av hur det är att studera på Lärcenter eller vara deltagare på Arbetsmarknadscenter.

I filmen kan du se hur det kan vara att kliva in i Lärcenters lokaler.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Tjej testar en upplevelsecykel

Mer tid för det som är viktigt

Tekniken gör också att vi får mer tid till det som verkligen spelar roll – medmänskligheten. Vi har fokus på hållbar utveckling, vi värnar om livskvalitet för att öka välbefinnandet och trivseln för de som bor och verkar i Falköping – nu och i framtiden.

Teknik blir en naturlig del i livet för våra äldre

”Falköping är en teknikvänlig kommun”, säger Pernilla Arvidsson som jobbar som IT-samordnare på socialförvaltningen.

Detta märks bland annat inom vård- och omsorgsverksamheten där det finns många exempel på hur tekniken kan underlätta vardagen för både brukare och medarbetare.

En värld av teknik

Förutom trygghetskameror, digitala vårdmöten, läkemedelsrobotar, nyckelfri hemtjänst och digitala trygghetslarm används även BikeAround. Det är en upplevelsecykel som gör det möjligt för äldre och personer med funktionsnedsättning att besöka platser virtuellt runtom i världen. I demensvården används interaktiva spel som stimulerar och uppmuntrar social aktivitet.

Konferens om hedersrelaterat våld och förtryck

I november anordnade Falköpings kommun, Skövde kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland en heldagskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Med på konferensen fanns politiker, personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, polis/rättsväsende och kriminalvård.

- Hedersrelaterat våld och förtryck är ett aktuellt ämne och det är viktigt att fler får kunskap om detta. Vi är så glada över att det var ett så stort intresse och att det kom 250 personer från olika verksamheter och kommuner, säger Natalia Kegel, samordnare för våld i nära relationer i Falköping.

Nästa år är planen att arbeta vidare med frågan, då det blev tydligt att det finns flera verksamheter som på olika håll arbetar med liknande problematik. Behov finns att samarbeta och skapa en tydligare strategi för hur kommunen i framtiden ska arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtyck.

Fötter i bojor

Arbeta med och inte för människor

Meröppet bibliotek i Broddetorp

Nu testas nya grepp på biblioteket i Broddetorp för att öka servicen och flexibiliteten. Meröppet innebär att låntagare över 18 år får tillgång till bibliotekets utbud och tjänster varje dag klockan 7–22 året om.

Broddetorps bibliotek är ett folk- och skolbibliotek som delar på yta och bokbestånd med Broddetorpsskolan. Tidigare har en viss form av självbetjäning funnits under skolans öppettider. Med ett meröppet bibliotek, och ett personligt passerkort, ökar tillgängligheten för självbetjäning markant.

Meröppet bibliotek finns numera i många kommuner och är en positiv utveckling av bibliotekets verksamhet. Projektet pågår ett år (start 2019) och kostnaden ryms inom befintlig budget, eftersom kortläsare till passerkorten redan finns i skolbyggnaden.

Den personliga servicen finns kvar som tidigare för alla låntagare i Broddetorp med omnejd, betonar Christina Seveborg, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Varje tisdag klockan 16–19 finns personal på plats för personlig service.

Barnböcker

Shaping fair cities

Shaping Fair Cities är ett EU-finansierat projekt där Falköpings kommun är en av de totalt 17 internationella projektmedlemmarna. Projektet som startade 25 september 2019 jobbar för implementera Agenda 2030 på lokal nivå.

Medvetandegöra hållbarhetsmålen

Projektet syftar till att stötta kommuner i deras strävan mot ekologisk och social hållbarhet, men många aktiviteter sker också som vill medvetandegöra hållbarhetsmålen för kommunens invånare.

Genom att mobilisera lokala myndigheter för att möta de globala hållbarhetsmålen kan man främja ett fredligt och inkluderande samhälle, göra städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara och agera för att bekämpa klimatförändringar och dess effekter.

En hållbar kommun

Utsikt över Flobys landsbygd

Falköping är en hållbar kommun som tar ett starkt framtids- och klimatansvar. En framgångsfaktor för utveckling av internt miljöansvar är att kommunen klarar av att samverka över verksamhetsgränserna. Intresset och engagemanget kring detta har ökat mycket sista året.

Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare deltog i en gemensam satsning på solel och hållbara transporter. I Falköpings kommun anordnades föreläsningar och en studiecirkel om solceller.

Intresset för energi- och klimatrådgivning har ökat de senaste två åren.– Det är inte längre något dyrt och konstigt. Solcellerna kan monteras på cirka 1–2 dagar och med elinstallation och byte av elmätare kan en anläggning vara helt klar på 14 dagar, berättar Falköpings energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg.

Nationellt projekt om solceller och laddplatser för elfordon

Sedan våren 2018 har alla kommunala rådgivare kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.Thomas berättar att frågor om laddning av elbilar har fått ett uppsving igen, både från företag och privatpersoner eftersom man kan söka bidrag.

Elektriker installerar solpaneler på tak

Intresset för solceller har varit stort och cirka 44 000 personer har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

Många är redan pålästa och skaffar sig information via nätet. De ringer oftast Thomas för att få bekräftat att de tänkt rätt eller vill ha hjälp med offertgranskning.

Syftet är att öka takten

Det här är tredje gången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Earth Hour i Falköpings centrum

Lördagen den 30 mars 2019 uppmärksammades Earth Hour över hela världen. En kväll för eftertanke och reflektion om vad vi alla kan göra för klimatet. I Falköpings centrum var det lokala aktiviteter. Caféer höll öppet, gatubelysningen släcktes och marschaller tändes.

Earth Hour är inte en kampanj för att spara energi. Syftet är att på olika sätt uppmärksamma klimatförändringarna och skapa engagemang, som i sin tur skickar en stark politisk signal till alla makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar.

- I Falköping tar vi vårt ansvar för att skapa ett hållbart samhälle och där är energi- och klimatfrågan en viktig del, säger Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling.

Falköpings energi- och klimatarbete handlar om att minska användningen av energi, att energieffektivisera. Men det innebär också att producera förnybar energi, vilket redan sker idag.

Ett litet jordklot på gräsmatta

Earth Hour-kampanjen arrangerades av Falköpings kommun i samarbete med Dalénium Science Center, Falbygdens Energi AB, Smart Design, Studiefrämjandet och Svenska kyrkan.

100 procent svenska produkter i nytt avtal

Falköpings kommun tecknade nya avtal för inköp av kött, fågel, charkuterier och fisk 2019. Höga krav ställdes på djurskydd och hållbar produktion. Alla kött-, fågel- och charkuteriprodukter är svenska till 100 procent och köps in från välkända producenter.

Enligt kommunens riktlinjer är målet att i möjligaste mån köpa svenska råvaror med fokus på lokala livsmedelsproducenter.

Målet om svenska råvaror är nu uppfyllt till 100 procent i de nya avtalen som gäller för kött, fågel och charkuterier, säger biträdande kostchef Christin Hallner stolt. När det gäller fisk handlar vi också hållbart, den måste vara MSC-märkt.

Upphandlingen omfattade 204 olika produkter. Avtalet innehåller en rad välkända svenska och lokala producenter. Nu kan kommunens kökspersonal köpa in råvaror från bland annat Scan, Lithells, Dafgårds, Erikssons chark i Nossebro, Kronfågel, Guldfågeln, Ingelsta kalkon, Abba Sea Food, Feldts fisk & skaldjur i Smögen, Felix, Findus, Gudruns och Skövde slakteri.

Christine och Louise i ett skolkök

Kriterier för hållbara livsmedel

Myndigheten för offentlig upphandling har utarbetat detaljerade kriterier för hållbara livsmedel och måltider.– En råvara kan ha upp till tolv kriterier som ska styrkas med intyg av leverantören, berättar Christin Hallner. Förutom dessa har vi även krav på innehåll i produkten, till exempel kötthalt, fetthalt, storlek på förpackning med mera.

Ekonomi: Kort ekonomisk redovisning

Diagram som visar hur kommunens pengar användes

Var kom pengarna från?

Den största andelen av kommunens intäkter betalades in via skattesedeln. Kommunalskatten stod för 55 procent. 23 procent kom från staten och andra kommuner via utjämningssystemet. 9 procent av kommunens intäkter var avgifter gällande exempelvis äldreomsorg och funktionsnedsättning, vatten och avlopp, barnomsorg, Odenbadet och liknande. 9 procent utgjordes av bidrag i form av riktade statsbidrag och bidrag från försäkringskassan för personliga assistenter med mera. Försäljning av verksamhet och övrigt stod för 8 procent.

Hur användes pengarna?

År 2019 uppgick nettokostnaderna för kommunens nämnder till drygt 2 011 miljoner kronor. Äldreomsorg och funktionsnedsättning respektive individ- och familjeomsorg tillsammans med skola och social omsorg stod totalt för 70 procent av nettokostnaderna.