Publicerades: 19 december 2022
Trafik & gator

Trafikinformation: Nu när entréplats Östertullsgatan öppnat gäller några nya trafikregler i centrum.

Under hösten har arbetet med att färdigställa den nya entréplatsen mellan Stora torget och Hästbacken pågått. Arbetet är nu färdigt och Östertullsgatan kan trafikeras. Dock har några förändringar i trafikreglerna införts.

Trafikering i centrum

På Östertullsgatan är det bara möjligt att köra i riktningen från Trädgårdsgatan till Nygatan förbi Storgatan (sydlig riktning där röd pil markerar). Det är inte tillåtet att köra in till torget från Östertullsgatan. På Sankt Olofsgatan, Storgatan och på Landbogatan fram till Nygatan är det bara möjligt att köra i pilens riktning (röd pil).

På Dotorpsgatan mellan Trädgårdsgatan och Stora torget samt på Storgatan mellan Landbogatan och Östertullsgatan är det inte tillåtet att köra med motorfordon. Dock får leveranser av varor och sjuktransporter göras liksom att det är tillåtet att släppa av boende med adress på Dotorpsgatan eller Storgatan.

Färdriktning centrum

Inom det område som nedan är markerat med blått streck är gågata och de som är markerade med rött streck är gångfartsområde.

För gångfartsområde och för gågata gäller att alla fordon ska framföras i gångfart och att fordon har väjningsplikt mot gående. Det är inte tillåtet att parkera på en gågata eller inom gångfartsområdet. På en gågata gäller dessutom att motordrivna fordon inte får föras på gångbanan annat än för att korsa den.

Dock är det tillåtet för leveranser och sjuktransporter samt att lämna av dem som har adress på gågatan. För personer med tillstånd för rörelsehindrade är det tillåtet att parkera i upp till tre timmar på en gågata med giltigt tillstånd placerat i framrutan.

Gågata och gångfartsområde

Så kommer du till parkeringarna

Inom 50 meter från Stora torget finns för dem som har svårt att gå längre sträckor men som inte har tillstånd för rörelsehindrade parkeringarna på Köttorget och på Trätorget. Parkeringarna nås via Hwassgatan - Landbogatan - Nygatan.

Inom 100 meter från Stora torget finns parkeringarna på Hästbacken och de parkerings-områden som ligger på var sida om Landbogatan. Hästbacken nås via Petter Ryttnings väg och parkeringarna på Landbogatan nås via Hwassgatan - Landbogatan.

Totalt sett finns i centrum inom 100 meters gångavstånd cirka 700 parkeringsplatser och 10 platser som är reserverade för personer med tillstånd för rörelsehindrade.

Här kan du läsa mer om själva Stadskärneprojektet Länk till annan webbplats.

Parkering

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Har du frågor om trafiken:

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se