10 januari 2022
Servicemeddelande

Coronavirus: Information vård och omsorg

Informationen uppdaterades: 14 januari 2022

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar äldreboenden och aktiviteter för seniorer i kommunen.

Verksamheter som stänger/pausas till följd av covid-19 (Uppdaterad 2022-01-10)

Uppdaterad 2022-01-10

Följande verksamheter stänger/pausas från och med den 11 januari 2022:

 • Dagverksamhet för äldre
 • Äldreomsorgens fritidsverksamhet
 • Träffpunkter för äldre
 • Trygg hemgång
 • Aktivitetssamordnarnas aktiviteter
 • IT-Fixare
 • Ung omsorg

Säkra besök på äldreboenden

Säkra besök på äldreboenden

Uppdaterad 2022-01-14

För att skapa goda förutsättningar så att de som bor på särskilda boenden kan ta emot besök på ett säkert sätt och undvika smittspridning anges nedan vad som gäller vid besök. Brukaren och du som besöker ska båda vara friska. Besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär. För att förebygga smittspridning är ytterdörrarna till äldreboendena låsta.

Du som är ovaccinerad
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska du som är vuxen och ännu inte vaccinerat dig mot covid- 19 även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

När du gör ett besök hos din närstående ska du som besökare:

 • Ta kontakt med personal på avdelningen i god tid för att planera datum och tid för besök.
 • Hålla minst en armlängds avstånd till personal och andra brukare på boendet, till exempel i korridoren.
 • Använda munskydd. Boendet tillhandahåller detta.
 • Hålla god handhygien inför, under och efter besök. Handdesinfektion finns innanför besöksentrén. Hosta och nys i armvecket.
 • Enbart vistas i brukarens lägenhet (får inte vistas i gemensamhetsutrymmen såsom matsal, allrum och offentliga toaletter). Vid behov ska besökaren använda brukarens toalett.

Vid bekräftad smitta på boendet
Vid bekräftad smitta på boendet avråds besök. De som har bokat besök kommer då att kontaktas av enhetschef eller personal.

Externa aktörer
Externa aktörer får anordna gemensamma aktiviteter. Det finns särskilda rutiner för detta. Kontakta enhetschef för mer information.

Information till externa aktörer som anordnar gemensamma aktiviteter på äldreboenden

Uppdaterad 2021-11-24

Läs mer om vilka rutiner som gäller när externa aktörer anordnar gemensamma aktiviteter på särskilda boenden för äldre. Pdf, 47.4 kB.

Individ- och familjeomsorgen avråder från besök

Individ- och familjeomsorgen ber klienter att undvika besök på socialkontoret som inte är nödvändiga. Om du inte har en bokad tid så går det att nå handläggare eller behandlare via telefon eller e-post.

Detta gäller vid bekräftad eller misstänkt smitta

Falköpings kommun har tydliga rutiner för hur personalen ska hantera personer som är eller misstänks vara sjuka. Om en person på ett boende misstänks ha covid-19 vårdas personen av en begränsad personalgrupp enligt fastställda rutiner och hålls avskild från de andra på boendet. När det finns misstänkt eller konstaterad smitta använder personalen den skyddsutrustning som rekommenderas utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland ger.

Patientsekretessen gäller

Inom vård och omsorg gäller patientsekretess. Det innebär att Falköpings kommun vid bekräftade fall av smitta inte kommer offentliggöra var de som har drabbats av covid-19 bor, med risk för att bryta sekretessen. Endast närmast anhöriga blir kontaktade och får information om närstående är misstänkt eller konstaterat smittade.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt

Vi kan alla kan hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Det är viktigt att ta ansvar och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta. Särskilt viktigt är att undvika onödiga besök hos äldre och personer i riskgrupp för att skydda de mest sårbara.

Det är också viktigt att ta ett gemensamt ansvar kring att förhindra ryktesspridning och värna integriteten. Du kan hjälpa till att förhindra spekulationer genom att vara källkritisk och enbart dela bekräftad information.

Vanliga frågor och svar

Gäller besöksregler på särskilda boenden för äldre även efter de boende är vaccinerade?

Ja, besöksreglerna gäller tills vidare. Kommunen följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens samt andra myndigheters rekommendationer. Om reglerna ändras kommer de boende, anhöriga och allmänhet få information om detta.

Läs mer: Efter vaccinationen – fortsätt följa de allmänna råden Länk till annan webbplats.

Vad innebär besöksreglerna på särskilda boenden för äldre?

Brukaren och du som besöker ska båda vara friska. Besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär.

Du som är ovaccinerad
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska du som är vuxen och ännu inte vaccinerat dig mot covid- 19 även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

När du gör ett besök hos din närstående ska du som besökare:

 • Ta kontakt med personal på avdelningen i god tid för att planera datum och tid för besök.
 • Hålla minst en armlängds avstånd till personal och andra brukare på boendet, till exempel i korridoren.
 • Använda munskydd. Boendet tillhandahåller detta.
 • Hålla god handhygien inför, under och efter besök. Handdesinfektion finns innanför besöksentrén. Hosta och nys i armvecket.
 • Enbart vistas i brukarens lägenhet (får inte vistas i gemensamhetsutrymmen såsom matsal, allrum och offentliga toaletter). Vid behov ska besökaren använda brukarens toalett.

Vid bekräftad smitta på boendet
Vid bekräftad smitta på boendet avråds besök. De som har bokat besök kommer då att kontaktas av enhetschef eller personal.

Externa aktörer
Externa aktörer får anordna gemensamma aktiviteter. Det finns särskilda rutiner för detta. Kontakta enhetschef för mer information.

Får jag använda eget visir eller munskydd när jag besöker mina anhöriga?

Ja, det får du men boendet erbjuder munskydd. När du besöker dina närstående ska du använda munskydd enligt Västra Götalandsregionen rutiner.

Tänk på att du ändå ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga stanna hemma om du är sjuk, hålla avstånd och hålla god handhygien.

Vad gäller om det finns bekräftad smitta på boendet?

Vid bekräftad smitta på boendet avråds besök. De som har bokat besök kommer då att kontaktas av enhetschef eller personal.

Varför måste jag meddela i förväg att jag ska komma på besök?

Det beror på att personalen behöver kunna ta kontakt med besökare vid bekräftad smitta på boendet och för att kunna bistå med underlag till läkare som ansvarar för smittspårning vid bekräftad smitta.

Hur arbetar ni för att förhindra smittspridning?

Vi har tydliga rutiner kring hur personalen arbetar med hygien (basala hygienrutiner) och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronaviruset?

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter. De ska tillämpas i alla vårdsituationer av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Dessa basala hygienrutiner med tillhörande klädregler minimerar att personal sprider smitta mellan vårdtagare men också att man som personal sprider smitta till vårdtagaren.

I tillägg till dessa rutiner finns också rutiner för användandet av så kallad skyddsutrustning. Personalen ska använda munskydd och skyddsvisir vid nära vård av brukare (inom två meter).

Se exempel på hur det ser ut när visir och munskydd används.

Vid misstänkt eller bekräftad smitta används ytterligare skyddsutrustning (andningsskydd).

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Västra Götalandsregionen tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Västra Götalandsregionen leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.