27 november 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Kommunövergripande information

Informationen uppdaterades: 15 april 2021

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter.

Information om vaccination mot Covid-19

Uppdaterad 2020-02-23

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.

Myndigheterna och regionen har ansvar för information till allmänheten och arbetet med vaccinationerna. På Folkhälsomyndighetens webbplats och 1177 finns samlad information om vaccination mot covid-19.

Skärpta restriktioner för att minska smittspridning kräver åtgärder i kommunens verksamheter

Uppdaterad 2021-01-21

Regeringens och myndigheternas skärpta restriktioner för att minska smittspridning kräver åtgärder i kommunens verksamheter. Kommunen arbetar på bred front i sina verksamheter med information, skärpta rutiner och åtgärder för att begränsa smittspridning.

Falköpings kommun följer myndigheternas riktlinjer och råd och har kontinuerlig dialog med Smittskydd Västra Götaland, både på verksamhetenivå och kommunledningsnivå. Det är viktigt att göra avvägningar och och anpassa vilka åtgärder som ska göras vid rätt tidpunkt.

Falköpings kommun har beslutat om ett antal åtgärder och inriktning för kommunens verksamheter.

 • Information förskola, skola, utbildninglänk till annan webbplats
 • Information kultur och fritidlänk till annan webbplats
 • Information vård och omsorglänk till annan webbplats
 • Alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån.
 • Fysiska möten ställs om möjligt om till digitala.
 • Externa möten och kontakter genomförs om möjligt digitalt.
 • Alla medarbetare ska undvika trängsel vid lunch och fikarast.
 • Alla medarbetare ska undvika samåkning i bil.
 • Receptionen i Stadshuset har ordinarie öppettider och administrationen på varje förvaltning håller öppet klockan 10.00-12.00 för hantering av frågor såsom post och allmänna handlingar.
 • Kommunen har gått ut med information till näringsidkarna i kommunen med uppmaningen att se över vilka fler åtgärder de kan göra i sina verksamheter för att bromsa smittspridning.

Ny tillfällig pandemilag i Sverige - Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen

Uppdaterad 2020-02-01

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att lagen följs.länk till annan webbplats

Allmänna nationella råd om coronaviruset covid-19 och särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Uppdaterad 2021-04-15

Smittskyddsläkaren i Västra Götaland har beslutat om nya regionala rekommendationer. Dessa är samrådda med Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län och gäller nu fram till 2 maj.

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Detta avser inte förskola eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

Utöver Västra Götalands regionala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Aktuell statistik covid-19 Västra Götalandlänk till annan webbplats
Folkhälsomyndigheten om de nationella rådenlänk till annan webbplats
Västra Götalandsregionen om de regionala rekommendationernalänk till annan webbplats

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland - publikgräns på max 8 personer

Uppdaterad 2020-11-24

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta förbud gäller även sammankomster där deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller tillsvidare.

Länsstyrelsen har fattat beslutet eftersom smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet innebär att det från och med den 24 november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Beslutet gäller även sittade publik, vilket frångår regeringes beslut från 20 november, där sittande publik var ett undantag. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler. 

Länsstyrelsen har fattat beslutet för begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland. Beslutet togs efter avstämmning med länets smittskyddsläkare.

Undantag begravningar

Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Länsstyrelsens nyhet om publikgräns på max 8 personer i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Falköpings kommun lämnar inte ut information om personer som smittas av coronaviruset

Kommunen får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av verksamheten ska agera på särskilt sätt eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun har och kommer framöver att få, både medarbetare och brukare inom verksamheten som är bekräftat smittade av Covid- 19. Kommunen följer noga de rutiner som gäller för att minska risken för smittspridning och förhåller sig till riktlinjer och råd från Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten.

Utifrån sekretessen ska inte den smittade personen namnges enligt Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (39 kap. 1 § för personal, OSL 23 kap. 1 § för elever och OSL 21 kap. 1 § för enskild). Falköpings kommun kommunicerar inte konstaterad smitta mer än till de personer som berörs direkt.

Om en medarbetare i Falköpings kommun blir konstaterat smittad stannar personen hemma och kommer inte att arbeta förrän smittorisken är konstaterat över.

Patientsekretess gäller på samma sätt som vid andra sjukdomar

Uppdaterad 2020-03-23 klockan 15.00

Vid misstänkt smitta/smittade så ansvarar Västra Götalandsregionen och Smittskydd Västra Götaland för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och att de om/vid konstaterad smitta får vård. Det är också Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.

Patientsekretess är viktig

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen - därför är patientsekretessen viktig.

Vi får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt, eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information.