3 november 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Information vård och omsorg

Informationen uppdaterades: 5 juli 2021

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar äldreboenden och aktiviteter för seniorer i kommunen.

Detta gäller för äldreomsorgen

Uppdaterad 2021-07-05

Säkra besök på äldreboenden

Brukaren och du som besöker ska båda vara friska. Besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär.

När du gör ett besök hos din närstående ska du:

  • Ta kontakt med personal på avdelningen i god tid för att planera datum och tid för besök.
  • Hålla minst en armlängds avstånd till de som bor på boendet, personal och andra som befinner sig på boendet. Det bör inte vara för många som besöker en person på boendet samtidigt så att man kan undvika trängsel. Det bör helst inte vara fler än två besökare samtidigt i brukarens lägenhet.
  • Hålla god handhygien inför, under och efter besök. Handdesinfektion finns innanför besöksentrén. Hosta och nys i armvecket.
  • Enbart vistas i din närståendes lägenhet. Du får inte vistas i gemensamhetsutrymmen såsom matsal, allrum och offentliga toaletter. Vid behov använder du din närståendes toalett.
  • Ringa på larmklockan i samband med att du ska avsluta besöket och meddela att du går hem, så att personalen kan komma dit och desinficera tagytor, till exempel dörrhandtag.

Besök via besöksskärm

Besökare som önskar boka besök via skärm kontaktar respektive avdelning. Alla äldreboenden har ett eller flera utrymmen för säkra inomhusbesök där skärmen kan användas.

Mer om vad som gäller vid besök på äldreboende

Dagverksamhet för äldre är stängd tills vidare

Detta gäller dagverksamhet Bergsliden, dagverksamhet Kinnarp, dagverksamhet Floby, dagverksamhet Stenstorp och dagverksamheten på Tåstorps demenscentrum "Tåstorps hörna".

Trygg hemgång är pausad tills vidare

De personer som brukar får insatser av Trygg hemgång kommer istället att få utökat stöd av hemtjänsten.

Träffpunkterna är stängda tills vidare

Detta gäller InformationsCentrum, Träffpunkt Ranten, Träffpunkt Centrum och Träffpunkt Bergsliden.

Ung omsorg genomför anpassade insatser

Det kan till exempel handla om brev, video, poddar samt sångstund utomhus. Insatserna följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Äldreomsorgens fritidsverksamhet är stängd tills vidare

Växelvården har öppet i begränsad form

Verksamheten säkerställer att det inte blir för många personer på växelvården samtidigt och att vården kan bedrivas på ett sätt som inte riskerar att öka smittspridningen. Detta gäller växelvården på Trädgårdsgatan 17 och Tåstorps demenscentrum.

Detta gäller för individ- och familjeomsorgen

Avråder från besök

Individ- och familjeomsorgen ber klienter att undvika besök på socialkontoret som inte är nödvändiga. Om du inte har en bokad tid så går det att nå handläggare eller behandlare via telefon eller e-post.

Detta gäller vid bekräftad eller misstänkt smitta

Falköpings kommun har tydliga rutiner för hur personalen ska hantera personer som är eller misstänks vara sjuka. Om en person på ett boende misstänks ha covid-19 vårdas personen av en begränsad personalgrupp enligt fastställda rutiner och hålls avskild från de andra på boendet. När det finns misstänkt eller konstaterad smitta använder personalen den skyddsutrustning som rekommenderas utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland ger.

Patientsekretessen gäller

Inom vård och omsorg gäller patientsekretess. Det innebär att Falköpings kommun vid bekräftade fall av smitta inte kommer offentliggöra var de som har drabbats av covid-19 bor, med risk för att bryta sekretessen. Endast närmast anhöriga blir kontaktade och får information om närstående är misstänkt eller konstaterat smittade.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt

Vi kan alla kan hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Det är viktigt att ta ansvar och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta. Särskilt viktigt är att undvika onödiga besök hos äldre och personer i riskgrupp för att skydda de mest sårbara.

Det är också viktigt att ta ett gemensamt ansvar kring att förhindra ryktesspridning och värna integriteten. Du kan hjälpa till att förhindra spekulationer genom att vara källkritisk och enbart dela bekräftad information.

Vanliga frågor och svar

Gäller besöksregler på särskilda boenden för äldre även efter de boende är vaccinerade?

Ja, besöksreglerna gäller tills vidare. Kommunen följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens samt andra myndigheters rekommendationer. Om reglerna ändras kommer de boende, anhöriga och allmänhet få information om detta.

Läs mer: Efter vaccinationen – fortsätt följa de allmänna rådenlänk till annan webbplats

Vad innebär besöksreglerna på särskilda boenden för äldre?

För att besök ska kunna genomföras ska både brukaren och besökare vara friska. Besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär.

  • Ta kontakt med personal på avdelningen i god tid för att planera datum och tid för besök.
  • Håll minst en armlängds avstånd till de som bor på boendet, personal och andra som befinner sig på boendet. Det bör inte vara för många som besöker en person på boendet samtidigt så att man kan undvika trängsel. Det bör helst inte vara fler än två besökare samtidigt i brukarens lägenhet.
  • Håll god handhygien inför, under och efter besök. Handdesinfektion finns innanför besöksentrén. Hosta och nys i armvecket.
  • Vistas enbart i din närståendes lägenhet. Du får inte vistas i gemensamhetsutrymmen såsom matsal, allrum och offentliga toaletter. Vid behov använder du din närståendes toalett.
  • Ring på larmklockan i samband med att du ska avsluta besöket och meddela att du går hem, så att personalen kan komma dit och desinficera tagytor, till exempel dörrhandtag.

Mer om vad som gäller vid besök på äldreboende

Får jag använda eget visir eller munskydd när jag besöker mina anhöriga?

Ja, du behöver inte använda munskydd eller visir när du besöker dina anhöriga på kommunens boenden men du får använda det om du vill. Tänk på att du ändå ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga stanna hemma om du är sjuk, hålla avstånd och hålla god handhygien.

Vad gäller om det finns bekräftad smitta på boendet?

Vid bekräftad smitta på boendet avråds besök. De som har bokat besök kommer då att kontaktas av enhetschef eller personal.

Varför måste jag meddela i förväg att jag ska komma på besök?

Personalen på boendet behöver ha en uppfattning om hur många som vistas på avdelningen samtidigt. Det är för att säkerställa att besökarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minska risken för trängsel och för att begränsa antalet personer som besöker boendet samtidigt. Det beror även på att personalen behöver kunna ta kontakt med besökare vid bekräftad smitta på boendet och för att kunna bistå med underlag till läkare som ansvarar för smittspårning vid bekräftad smitta.

Hur arbetar ni för att förhindra smittspridning?

Vi har tydliga rutiner kring hur personalen arbetar med hygien (basala hygienrutiner) och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronaviruset?

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter. De ska tillämpas i alla vårdsituationer av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Dessa basala hygienrutiner med tillhörande klädregler minimerar att personal sprider smitta mellan vårdtagare men också att man som personal sprider smitta till vårdtagaren.

I tillägg till dessa rutiner finns också rutiner för användandet av så kallad skyddsutrustning. Beroende på situationen (en riskbedömning ska göras i varje enskilt fall) används handskar, plastförkläde (kort eller lång ärm) och skydd för ansikte (heltäckande visir och/eller skyddsglasögon och vätsketätt munskydd klassat IIR).

Coronaviruset smittar i första hand mellan människor med så kallad droppsmitta. Det vill säga att smitta överförs till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i när en sjuk person hostar eller nyser. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa (s.k indirekt kontaktsmitta).

Vad använder personalen för skyddsutrustning?

Visir

Visir används i normala fall när det finns risk att personalen får stänk av kroppvätskor i sina ögon. Det ingår i de basala hygienrutinerna. Syftet är att skydda personalen och är ett krav från Arbetsmiljöverket. 

Med anledning av covid-19 ska all vårdpersonal använda ett heltäckande visir i alla vårdsituationer inom 2 meters avstånd från brukare. Personal har tillgång till visir på varje enhet och i varje bil.

Visir och munskydd

Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska ögon, näsa och mun skyddas mot stänk. Västra Götalandsregionen har rekommenderat alla vårdgivare att komplettera användandet av det heltäckande visiret med ett vätsketätt (skyddsklass IIR) munskydd. Det är av yttersta vikt att munskydd används på rätt sätt för att hindra smittspridning. Se exempel på hur det ser ut när visir och munskydd används.

Visir och andningsskydd

Visir och andningsskydd FFP2 används i samband med aerosolbildande insatser (trakeostomi, sugning av luftvägar och liknande) som kan göra smittan luftburen.

Skyddsförkläde och skyddsrock

Förkläde används vid risk för kontakt med kroppsvätskor för att skydda när det finns risk för att våra arbetskläder förorenas. I de flesta situationer räcker det med engångsskyddsförkläde utan ärm förutsatt att underarmar desinfekteras efter avslutat arbetsmoment. Vid risk för kraftig förorening av arbetskläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde.

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Västra Götalandsregionen tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Västra Götalandsregionen leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Varför har ni stängt kommunens träffpunkter för äldre?

Äldre personer över 70 år tillhör riskgruppen och kan bli allvarligt sjuka av covid-19. För att hålla sig friska ska de därför begränsa sina fysiskt nära kontakter. De flesta som kommer till våra träffpunkter är äldre och kommer för att umgås, prata, fika eller vara med på andra gemensamma aktiviteter.

För att minska risken för smitta har vi stängt Träffpunkt Ranten, Träffpunkt Centrum och Träffpunkt Bergsliden.

Vi hoppas på förståelse och ser fram emot att öppna träffpunkterna igen när läget har förbättrats.

Vad gör ni i allmänhet för att hjälpa de som är över 70 år eller som tillhör någon annan riskgrupp?

Vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Du som är över 70 år, eller tillhör en annan riskgrupp för covid-19, kan få hjälp med att handla matvaror eller hämta ut dina mediciner från apoteket. Falköpings kommun och Svenska kyrkan i Falköping samarbetar för att hjälpa dig med dessa inköp.

Den här tjänsten är nu avslutad sen sista maj 2021 då behovet längre inte bedöms som tillräckligt stort.