Publicerades: 3 november 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Information förskola, skola, utbildning

Informationen uppdaterades: 14 oktober 2021

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar förskolor, skolor och vuxenutbildning i kommunen.

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Därför ber vi er att ha förståelse för de anpassningar vi behöver göra. Barn- och utbildningsförvaltningen utgår alltid ifrån Folkhälsomyndighetens råd när vi gör våra bedömningar. Åtgärderna vi gör är för att förhindra smittspridning och i omsorg för er, era barn och familjer. Åtgärderna kan se olika ut mellan olika förskolor/skolor, eftersom de lokala förutsättningarna inte alltid är lika.

Vi ber er följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen så tänk på att:

  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Cykla eller gå till skolan om möjligt
  • Stanna hemma vid sjukdom

Barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktig funktion

För att hindra smittspridning av viruset som orsakar covid-19 kan regeringen besluta om tillfällig stängning av förskolor och skolor. Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kan då, under vissa förutsättningar, få omsorg för sina barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. Om ett sådant beslut kommer, vill självfallet Falköpings kommun underlätta så att de som utför samhällsviktiga insatser kan fortsätta att göra det.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information till dig som vårdnadshavare:

E-tjänst - Anmälan av omsorgsbehov för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Vid händelse av stängning av skola, förskola, fritidshem har Falköpings kommun förberett en e-tjänst för anmälan av omsorgsbehov. E-tjänsten läggs endast ut om stängning sker.

Detta gäller för Familjecentralen

Familjecentralens verksamhet återgår från och med den 29 september 2021 till normal verksamhet, dock med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende undvikande av risk för smittspridning.

Detta gäller för förskola och fritidshem

Förskolorna och fritidshemmen är öppna som vanligt.

Förskola:

  • Lämning och hämtning sker utomhus.
  • Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.
  • Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Vad gäller vid permittering?

Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta.

Det innebär att grunden för förskoleplacering fortfarande är arbete och att du under permitteringstiden betalar din barnomsorgsavgift som vanligt oavsett antal timmar barnet går på förskolan.

Förskola: Har du som vårdnadshavare blivit permitterad från ditt arbete har du rätt till 15 timmar i förskolan. Åldern på barnet styr om dessa 15-timmar medför en kostnad och ger en faktura.

Fritidshem: Vid permittering står du till din arbetsgivares förfogande och då behöver du ha kvar din fritidshemsplacering. Men de dagar du inte arbetar så ska fritidshemsbarnet vara hemma. Kostnaden för platsen fortsätter som vanligt och medför faktura.

Frågor och svar

Jag är permitterad, får jag avdrag på min faktura?

Nej, permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta. Det innebär att grunden för placering i förskola eller fritidshem fortfarande är arbete och att du under permitteringstiden betalar din barnomsorgsavgift som vanligt oavsett antal timmar barnet går på förskolan/fritidshemmet.

Personalen har ringt hem mitt barn på grund av sjukdom eller jag som vårdnadshavare har sjukanmält mitt barn från första sjukdagen till förskolan, får jag avdrag på min faktura?

Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.

Jag vill inte lämna mitt barn på förskola/fritids just nu på grund av Corona, får jag avdrag på min faktura?

Nej, förskolor och fritidshem är öppna i Falköpings kommun och du har rätt att lämna ditt/dina barn. Avgiften för förskoleverksamheten och fritidshem tas ut för innevarande månad. För barn som är inskrivet del av månad vid placeringsstart eller uppsägning reduceras avgiften. Fakturor skickas 12 månader per år.

Jag vill säga upp min barnomsorgsplacering (förskola/fritids), slipper jag uppsägningstiden på 2 månader?

Uppsägningstiden är 2 månader och räknas från det datum uppsägning meddelas. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Undantag är om barnet har slutat på fritidshem för att förälder har blivit föräldraledig eller arbetssökande.

Jag har fått min faktura för april månad, men inget avdrag, trots att mitt barn har varit eller är sjukt. Vad gäller?

Aprils fakturor har skickats ut med de förändringar som har kommit barnomsorgskontoret tillhanda. Ska din avgift reduceras så kommer avdraget ske på maj månads faktura. Mejla barnomsorgskontoret på barnomsorg@falkoping.se så blir du kontaktad.

Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. Det är ni som vårdnadshavare som ska anmäla detta till barnomsorgskontoret via barnomsorg@falkoping.se.

Anmäl alltid frånvaro till förskolan/fritidshem och ange även orsak till frånvaron. Glöm inte att anmäla när ert barn kommer tillbaka på ordinarie schema.

Detta gäller för grundskolan och grundsärskolan

Närundervisning i skolan.

Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre

Bakgrund

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten 2021-09-16 ska vaccination mot Covid-19 under hösten 2021 erbjudas till barn i ålder 12-15 år. Barnen ska vara 12 år fyllda på vaccinationsdagen. För de elever i åk 6 - som inte hunnit fylla 12 år tills dess – hänvisas vårdnadshavare att kontakta sin vårdcentral, när barnet fyllt 12 år.

I Falköping kommer vaccination erbjudas till barn 12 år eller äldre från och med vecka 42. Vaccinationen kommer ske i skolans lokaler av vaccinatör i samverkan med Elevhälsan. De fyra olika vaccinatörerna är:
Bräcke vårdcentral Centralhälsan, Mösseberg vårdcentral, Oden vårdcentral samt Stenstorp vårdcentral. Dessa vårdcentraler har fördelat skolorna mellan sig.

Genomförande

Vaccinatören kommer ansvara för genomförande av vaccination, det vill säga, ordination, vaccination och journalföring. Elevhälsan kommer att vara vaccinatören behjälplig med insamlande av Hälsodeklaration och Samtyckesblankett vaccination mot covid-19.

Ditt barn kommer få med Samtyckesblankett vaccination mot covid-19 och Hälsodeklaration hem från skolan. Samtyckesblanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna, om vårdnaden är gemensam och lämnas åter till mentor i förslutet kuvert tillsammans med Hälsodeklaration senast den 11 oktober 2021.

Inför dos 1

  • Bifoga till skolan: Ifylld Samtyckesblankett vaccin mot covid-19 undertecknad av båda vårdnadshavarna, om vårdnaden är gemensam. Samtyckesblanketten gäller för båda doserna.
  • Bifoga till skolan: Ifylld Hälsodeklaration.

Inför dos 2

  • Bifoga till skolan: Ifylld Hälsodeklaration.

Om Samtyckesblankett vaccination mot covid-19 eller Hälsodeklaration inte lämnas in eller inte är korrekt ifyllda, innebär det att eleven inte kan vaccineras.

Vaccineringen kommer att ske under veckorna 42-43 (18-29 oktober).

Har du frågor?

Det är vanligt att man har frågor inför en vaccination. Prata gärna hemma om vaccinationen och läs länkade faktabladet tillsammans med ditt barn. Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Det är du som vårdnadshavare som avgör om ditt barn ska vaccineras eller inte.

Mognadsbedömning – vaccination mot covid-19

Barn som fyller 15 år under året och saknar samtyckesblankett - men ändå vill vaccinera sig - kan göra detta om vaccinatören bedömer att eleven är mogen att ta detta beslut. Frågor från vårdnadshavare gällande mognadsbedömning hänvisas till telefon 1177 / Vårdcentral, eftersom det är de som ska utföra eventuella mognadsbedömningar.

Översättningar

Detta gäller för gymnasieskolan

Närundervisning.

Detta gäller för Lärcenter

Närundervisning

Detta gäller för Kulturskolan

All undervisning, såväl enskilt som i grupp, sker på plats. Vi har anpassade lokaler som gör att vi kan hålla avstånd.

Kulturskolan följer de direktiv som vi får av Barn- och utbildningsnämnden i Falköping. De i sin tur förhåller sig till de direktiv som kommer från Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten.

Vi vill erbjuda de elever som av olika anledningar inte kan/bör ta sig till sin lektion fortsatt undervisning. Hör av dig till berörd lärare och diskutera möjligheten till distansundervisning.

Kulturskolan likställer fysisk verksamhet på plats i våra lokaler och digital verksamhet på distans, vilket innebär att ingen skillnad görs beträffande kursavgiften. Om kulturskolans verksamhet erbjuds i digital form har kursen inte ställts in. Distansundervisning innebär att läraren förmedlar lektionsinnehållet digitalt, lektionen genomförs inte på plats i våra lokaler.

Uppdaterat 2021-09-20

Kulturskolans verksamhet återgår från och med den 29 september 2021 till normal verksamhet, dock med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende undvikande av riks för smittspridning.