11 augusti 2023
Utbildning & barnomsorg

Uppstart med 380 lärare och rektorer i grundskolan

Alla lärare och rektorer i Falköpings kommuns grundskolor samlades torsdagen den 10 augusti 2023 för en gemensam uppstart tillsammans med Henrik Hansson.

Under förra året samarbetade BU-förvaltningen med Henrik, som föreläste om att utveckla undervisningen för elevens lärande genom kollegialt lärande.

Detta är en del inom det systematiska kvalitetsarbetet som Falköpings kommun satsar på.

Henrik Hansson

"Coolt att få vara med i barns utveckling och lärande" säger Henrik Hansson, licentiat i didaktik och affilierad forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Henrik Hansson Länk till annan webbplats. är licentiat i didaktik och affilierad forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Henriks forskningsintressen är relationerna mellan teori och praktik samt undervisning och elevernas lärande och hur lärare kan arbeta tillsammans för att skapa kraftfulla sådana relationer.

- Min pappa var lärare och tyckte det var roligt och då ville jag också bli det. Det är coolt att få vara med i barns utvecklig och lärande inleder Henrik. Föreläsningen kretsade runt de fyra kärnfrågorna i undervisningspraktiken. Den första frågan är vilka lärandemål som är mest relevanta för eleverna. Läraren behöver tolka och förstå skärningspunkten mellan syftet och det centrala innehållet i läroplanen för att komma fram till en innehållsspecifik förmåga. Nästa fråga är att undersöka vilka kritiska aspekter som finns, vad eleverna faktiskt behöver lära sig för att nå ett specifikt lärandemål och vad de kan när de kan lärandemålet. Hur läraren sen undervisar så att eleverna ges möjlighet att lära sig det de ska lära sig är den tredje frågan. Genom att läraren presenterar olika frågeställningar, som generaliserar eller ger kontrast till olika begrepp, lär sig eleverna förstå och använda kunskapen i flera sammanhang. Sista frågan handlar om utvärdering. Vilket lärande som den genomförda undervisningen gav, varför det blev så och hur kommande undervisning formas utifrån det.

Henrik Hansson avslutar föreläsningen med ett konstaterande:

- Lärare kan aldrig bli klara med dessa frågor. De är svåra, men det finns heller ingen annan som kan göra det bättre än just läraren, som är expert på sin elevgrupp."

Henrik Ader och Henrik Hansson

Henrik Ader som är verksamhetschef för grundskola och fritidshem diskuterar men Henrik Hansson strax innan föreläsningen ska börja.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där står också att kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever och att rektorn ansvarar för arbetet. Även i läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete.

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet har Falköpings kommun i några år satsat på kollegialt lärande med fokus på undervisning. Ett önskemål som kom fram var att alla skulle få träffa Henrik Hansson.

Vi tror på kompetensutveckling som ligger lärarna varmast om hjärtat, nämligen undervisningen. Genom kollegialt lärande får lärarna en chans utveckla sin undervisning genom att diskutera med andra lärare och resultatet av det gynnar till sist elevens utbildning.” säger Henrik Ader, Verksamhetschef grundskola och fritidshem, Falköpings kommun.

Falköpings kommun strävar efter att erbjuda en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole-, skol- och gymnasiemiljö för barn och ungdomar.

Bildspel från uppstarten den 10 augusti 2023