22 november 2022
Utbildning & barnomsorg

Vindängen är en av fem skolor som lyckats med stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av hur skolor arbetar för att elever i årskurs 4 som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling ska behålla sitt intresse för skolarbetet och ges möjlighet att nå längre.

Vindängens skola

– Det är med stor glädje vi nås av Skolinspektionens resultat av kvalitetsgranskningen om hur bra vi på Vindängens skola har lyckats med stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskaps-utveckling, berättar en glad rektor Maria Burlin. Av de 29 granskade skolorna är vår skola en av de fem som

Vindängen en av de fem skolorna som lyckats

Skolinspektionens nya granskning visar att hela 24 av 29 av de granskade skolorna behöver utveckla sin undervisning för att säkerställa att dessa elever får en utbildning som ger dem möjlighet att stimuleras och nå en kunskapsmässig utveckling utifrån deras förutsättningar. Granskningen har fokuserat både på lärarnas arbete och i vilken mån skolans ledning stödjer en undervisning som stimulerar dessa elever.

Skolinspektionen

Elever som lätt når målen i skolan uppmärksammas inte i samma utsträckning som de elever som riskerar att inte nå målen i olika ämnen. Det gör att de elever som har lätt för att lära ofta upplever undervisningen som enformig och ostimulerande. Det kan bland annat leda till att de här eleverna blir störande i klassrummet, eller passiva, vilket i förlängningen kan leda till återkommande skolmisslyckanden.

När undervisningen inte förmår att utmana och stimulera alla elever till att komma längre i sin kunskapsutveckling är detta ett misslyckande och ett resursslöseri, inte bara för enskilda individer utan även för samhället.

Skolinspektionen har genomfört en granskning av hur skolor arbetar för att elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling ska behålla sitt intresse för skolarbetet och ges möjlighet att nå längre.

Bakgrund

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen (2010:800) genomfört en tematisk kvalitetsgranskning på Vindängens skola avseende verksamhetens kvalitet gällande stimulerande undervisning för elever i årskurs 4 som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska att undervisningen i årskurs 4 genomförs på ett sådant sätt att elever som ligger långt
fram i sin kunskapsutveckling bibehåller sitt intresse för skolarbetet och får möjlighet att nå längre.

De övergripande frågeställningarna:
1. I vilken utsträckning arbetar lärare metodiskt vid planering och i undervisning för att ge elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling möjlighet att nå längre?

2. I vilken utsträckning ger skolans ledning stöd för en undervisning som stimulerar elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling?

Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp i granskningen inom det granskade området. Granskningen genomfördes i 30 skolor och i urvalet ingick såväl enskilda som kommunala huvudmän. Vindängens skola i Falköpings kommun ingår i denna granskning. Skolinspektionen besökte Vindängens skola den 22 och 23 mars 2022. Besöket genomfördes av två utredare. Totalt 5 intervjuer med elever, lärare, representanter för elevhälsan och rektorn samt 6 lektionsobservationer har genomförts.

Skolinspektionens beslut för Vindängens skola

Lärares arbete med planering och undervisning för elever som ligger långt framme i sin kunskapsutveckling
Utifrån framtagna kvalitetskriterier har Skolinspektionens utredning inte visat annat än att verksamheten inom det granskade området fungerar väl. Skolinspektionen har inte identifierat något utvecklingsområde inom bedömningsområdet.

Skolledningens stöd för en undervisning som stimulerar elever som ligger långt framme i sin kunskapsutveckling

Utifrån framtagna kvalitetskriterier har Skolinspektionens utredning inte visat annat än att verksamheten inom de granskade områdena fungerar väl. Skolinspektionen har inte identifierat något utvecklingsområde inom bedömningsområdet.