7 april 2022
Utbildning & barnomsorg

Föräldraenkäten för förskolan visar på fortsatt positiva resultat

Under mars månad 2022 har vårdnadshavare med barn i förskolan fått svara på en enkät gällande sitt barns utbildning i förskolan. 832 vårdnadshavare svarade på enkäten, vilket är något fler än vid förra uppföljningen 2020. Vårdnadshavarna har fått svara på frågor gällande omsorg, utveckling och pedagogisk verksamhet. De har även fått frågor om barns inflytande och delaktighet i verksamheten. Enkätsvaren visar på fortsatt positiva resultat och en mycket god helhetsbedömning.

Barn

Resultat

En hög andel, 95 procent av vårdnadshavarna, känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan och något fler upplever att de får ett gott bemötande. Nästan alla upplever att personalen har ett bra bemötande mot barnen och att barnen stimuleras och utvecklas.

En tydlig positiv trend sedan senaste mätningen är att det språkutvecklande arbetet tydligt syns i verksamheten. Den satsning som genomförts under de senaste åren har gett effekt.

Ett område som har backat sedan förra mätningen är nöjdheten gällande information som vårdnadshavare ges vid utvecklingssamtalet.

Pandemin har påverkat detta års enkät. Fler vårdnadshavare svarar att de har svårt att svara på enkäten, då de inte varit så nära verksamheten som tidigare. Under pandemin har mycket av verksamheten även flyttat ut, vilket också syns i enkäten, då drygt 90% av vårdnadshavare tycker att utemiljön är positiv för deras barns lärande.

Även våra nya förskolor och dess lärmiljöer upplevs positivt av vårdnadshavare, där 94% av våra vårdnadshavare ser att de ger goda förutsättningar för deras barns lärande.

Den återkoppling som barn- och utbildningsförvaltningen får genom enkätsvaren är en viktig del i kvalitetsarbetet för att fortsätta att utveckla kommunens förskolor. Vi vill tacka alla vårdnadshavare som tagit sig tid till att ge oss denna viktiga återkoppling.

Diagram

Diagram

Jag är som helhet nöjd