26 mars 2021
Utbildning & barnomsorg

Ordförandebeslut angående när- och distansundervisning på Ållebergsgymnasiet 6 –18 april 2021

Beslutet gäller under veckorna 14 och 15. Därefter kommer ett nytt beslut att fattas för kommande veckor.

6-18 april 2021 - veckorna 14-15

Vecka

Åk 1

Åk 2

Åk 3

IM och Gy-Sär

14

5-9 april

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

15

12-16 april


Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Närundervisning

 • Elever i Ållebergsgymnasiets årskurs 3 kommer att ha närundervisning under perioden 2021-04-06 – 2021-04-18 (vecka 14 och 15)
 • Elever i Ållebergsgymnasiets årskurs 1 kommer att ha närundervisning vecka 14 och distansundervisning vecka 15.
 • Elever i Ållebergsgymnasiets årskurs 2 kommer att ha distansundervisning vecka 14 och närundervisning vecka 15.
 • Elever i gymnasiesärskolan och IM-programmen är undantagna från distansundervisning.
 • Undantag från beslutet gäller även i nedanstående fall där rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever eller grupper som berörs i varje enskilt fall:
  1. praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  2. nationella prov,
  3. andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  4. elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
 • Beslutet gäller från och med den 6 april till och med den 18 april 2021.

Bakgrund

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphöra att gälla efter den 1 april och kommer inte att förlängas.

Gymnasieskolorna har under nästan tre terminer bedrivit sin undervisning helt eller delvis som fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19.

Mycket tyder på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade.

Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas. Det finns alltid möjligheter att anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, precis som på högstadiet, enligt gällande förordning.

Smittskyddet i Västra Götalands rekommendationer för öppethållande av skolor gäller fortfarande fram till den 18 april 2021, där man rekommenderar gymnasieskolor att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden och att högst en tredjedel av eleverna bör vara på plats samtidigt. Beslut om hur undervisningen lokalt med anledning av smittläget ska bedrivas, fattas av varje huvudman.

Barn- och utbildningsnämnden i Falköping gör bedömningen att smittläget lokalt i Falköpings kommun är sådant att Ållebergsgymnasiet i högre grad kan återgå till undervisning på plats i skolans lokaler. Den närmaste tiden är det också praktikperiod (APL) för många gymnasieelever och därmed bör det finnas möjlighet till utglesning i skolans lokaler. En viss försiktighet bör dock råda, varför man inte omedelbart kan låta alla elever övergå till närundervisning efter påsklovet.

Om smitta skulle uppstå i någon skola, kan huvudmannen besluta om att temporärt övergå till distansundervisning för en klass, årskurs eller skola, beroende på hur smittspridningen ser ut i den enskilda verksamheten.