5 mars 2020
Utbildning & barnomsorg

Föräldraenkäten för förskolan visar på fortsatt positiva resultat

Vårdnadshavare med barn i förskolan har under februari 2020 fått delta i en brukarundersökning och 771 har svarat på enkäten. Det innebär att cirka varannan familj med barn i verksamheten nyttjat tillfället att lämna synpunkter och bidra till förbättringsarbetet. Enkätsvaren visade på fortsatt positiva resultat och en god helhetsbedömning. Antalet deltagare är färre än enkätuppföljningen 2018.

Resultat

En hög andel, 96 procent av vårdnadshavarna, känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan och lika många eller något fler upplever att de får ett gott bemötande. Nästan alla upplever att personalen har ett bra bemötande mot barnen och att barnen stimuleras och utvecklas.

Förskolans utmaningar ligger i att få vårdnadshavare att känna sig delaktiga i verksamheten. Här synliggörs en förbättring jämfört med förra mätningen, men i dagsläget är 20 procent av vårdnadshavarna inte helt nöjda.

Frågan är viktig för förskolan som kommer att jobba vidare för att utveckla förutsättningarna för vårdnadshavares möjlighet till inflytande och delaktighet.

I årets enkät synliggörs även att något fler vårdnadshavare inte är nöjda med förskolans språkutvecklande arbete.

Kommentarer

Många vårdnadshavare har lämnat positiva kommentarer om verksamheten och personalens bemötande, men det framkommer även synpunkter på organisationen av 15-timmars-verksamheten, täta personalbyten och vikarieomfattningen, barngruppernas storlek och förskolans personaltäthet. Dessa och alla kommentarer tas tillvara för att bidra till fortsatt utveckling.

Resultat i diagram

Diagram som visar antal svar per förskola
Diagram som visar trygghet när barnet lämnas
Diagram som visar hur föräldrar upplever att personal bemöter dem
Diagram som visar hur föräldrar tycker att deras barn blir bemötta
Diagram som visar hur föräldrar upplever barnens stimulans och utveckling
Diagram som visar informationutbytet under in- och utskilning
Diagram som visar upplevd delaktighet i verksamheten
Diagram som visar hur föräldrar upplever språkutvecklande arbetssätt
Diagram som visar hur föräldrar upplever förskolan i helhet