24 februari 2020
Utbildning & barnomsorg

Steget vidare efter dialogmötet om åk F-6

Vad behövs för en bra och likvärdig skola? var den övergripande frågan på dialogmötet om framtidens skola den 5 februari. Samtalet var avgränsat till centralorten och skolorganisationen för elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Trygghet, individanpassad utbildning och mer mixade klasser, var några av förslagen som kom upp.

Över 100 personer kom på mötet, och mer än 85 olika synpunkter och förslag samlades in den kvällen. Barn- och utbildningsnämnden kommer under våren besluta om nya skolområden för att se till att alla barn i förskoleklass upp till årskurs 6 ska få en bra och likvärdig skolgång.

– Vi tar nu med synpunkterna från föräldrarna som deltog i mötet i det fortsatta arbetet, säger skolchef Karina Bronell. Förslag på framtida skolområden kommer berörda föräldragrupper få ta del av innan beslut fattas. Vi kommer att informera redan i april-maj. Och eventuella förändringar sker succesivt, förklarar Karina.

Synpunkterna från föräldrarna

Samtalen på dialogmötet den 5 februari kretsade kring tre huvudfrågor:

  • Vad är viktigt för ditt barn i skolan?
  • Vad behövs för en likvärdig utbildning för alla?
  • Vad skickar vi med till skolans arbete med integration?

Vad är viktigt för ditt barn i skolan?

Trygghet tryckte nästan alla på i denna fråga. Tryggheten beskrivs handla om:

  • relationen mellan elever och lärare
  • inte för stora klasser
  • stimulans i klassrummet
  • trivsel i skolmiljön

Andra ämnen som togs upp var bland annat vikten av att förstå språket, studiero och behöriga lärare.

Vad behövs för en likvärdig utbildning för alla?

Svaren varierade på den här frågan. Individanpassad utbildning och resurser efter varje elevs behov, föreslogs. Liksom att klasserna ska vara blandade med elever med inrikesfödda föräldrar och elever med utrikesfödda föräldrar.

Andra svar var bland annat behöriga lärare, flexibla lärarresurser, och ändamålsenligt anpassade lokaler.

Vad skickar vi med till skolans arbete med integration?

Fler mixade klasser och bra infrastruktur, så som säkra skolvägar och gratis skolskjuts, tänkte föräldrarna kan göra att integrationen blir bättre.