19 januari 2023
Omsorg & hjälp

Aktivitetssamordnare ska stärka det sociala innehållet för äldre på kommunens boenden

Sofia Vilhelmsson och Martina Rydberg började sina tjänster som aktivitetssamordnare den 16 januari. Deras uppdrag är att stärka det sociala innehållet för äldre på kommunens boenden genom att planera och anordna aktiviteter i samarbete med boendenas aktivitetsombud.

Sofia Vilhelmsson och Martina Rydberg är nya aktivitetssamordnare och deras initiala uppdrag är att kartlägga brukarnas och verksamheternas behov.

Tjänsterna som aktivitetssamordnare är två nya tjänster. De finansieras av ett riktat statsbidrag som ska användas för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. Under de senaste åren har brukarundersökningar och inkomna synpunkter visat att det finns behov av att utveckla det sociala innehållet på äldreboenden. En arbetsgrupp har därför arbetat med att ta fram förslag på åtgärder som ska vidtas för att nå målsättningen att brukarna ska uppleva en ökad livskvalitet och ett ökat välbefinnande.

Karin Stigner

– Det finns redan idag aktivitetsombud på alla boenden. Men omvårdnadspersonalen uppger att de inte alltid hinner med att anordna aktiviteter i den utsträckning som brukarna önskar. Tanken är därför att aktivitetssamordnarna ska vara med och utveckla det sociala innehållet och inspirera aktivitetsombuden. De ska planera och genomföra aktiviteter och trevliga vardagshändelser för de äldre, berättar Karin Stigner, SAS/Verksamhetsutvecklare, som är med i arbetsgruppen.

Förutom aktivitetsombuden kommer även samverkan ske med andra aktörer såsom Ung omsorg, studieförbund, IT-fixare och aktivitetssamordnare inom hemstöd. Aktivitetssamordnarnas uppdrag är till en början att kartlägga behoven utifrån det sociala innehållet för äldre personer på kommunens boenden.

– Arbetet kommer att utvecklas vidare under året. Vi planerar att anställa fler som ska ansvara för att anordna aktiviteter och skapa goda samtal i vardagen för äldre inom ramen för den här satsningen, säger Karin Stigner.