26 augusti 2021
Omsorg & hjälp

Uppstart för stärkt samverkan i barnärenden mellan förskola, skola och socialtjänst

Onsdag 25 augusti gick startskottet i arbetet med att skapa en tätare samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i ärenden som rör barn. Då anordnades en halvdag för rektorer, kuratorer, chefer och socialsekreterare som en uppstart för det fortsatta arbetet.

Arbetet startade redan under våren då en arbetsgrupp bildades med representanter från de båda förvaltningarna. Gruppen har tagit fram ett nytt sätt att arbeta och samverka på för att tidigare kunna ge hjälp och stöd till familjer som har behov av det. En stärkt samverkan ska leda till att fler barn får leva under trygga uppväxtvillkor, klara sin skolgång, ha en god fysisk och psykisk hälsa och att färre barn ska behöva omhändertas och placeras.

På uppstartsdagen deltog rektorer och kuratorer från förskola/skola och enhetschefer samt socialsekreterare från socialtjänsten. Dagen inleddes av skolchef Karina Bronell och socialchef Magnus Schedin som poängterade varför det är så viktigt att ha en tät samverkan.

– Vi har redan idag uppbyggda samverkansstrukturer mellan förvaltningarna. Tanken är nu att vi ska fortsätta bygga relationer mellan våra verksamheter. De som möter barn och ungdomar i en utsatt situation ska arbeta ännu tätare. En av de viktigaste samarbetsparnerna som socialtjänsten har är förskola och skola, inledde socialchef Magnus Schedin.

– Det här är ett startskott för en vidare samverkan. Samverkan handlar ytterst om att tillsammans tillgodose barn och ungdomars individuella behov. Grunden är ett bra samtal och att vi lär känna varandra över gränserna, fortsatte skolchef Karina Bronell.

Dagen fortsatte med att projektledare Maria Dahlén gick igenom hur förvaltningarna ska samverka framöver. Varje förskola och skola kommer ha två kontaktpersoner på socialtjänsten. Deras roll är att ge stöd och råd och primärt göra utredningar på de förskolor och skolor där de är kontaktpersoner.

– Det är så viktigt att vi ser oss som delar i en helhet och inte som isolerade öar på socialtjänsten och förskolan/skolan. Vi behöver arbeta ihop och känna att vi gör det, för barnens bästa. Det är när vi arbetar tillsammans tätare och bygger relation utifrån en tydlig samverkansstruktur som vi kan göra verklig skillnad för de enskilda barnen i Falköpings kommun. Det riskerar att bli en svag samverkan om man inte arbetar både med struktur och relation - man behöver båda eftersom bra relationer underlättar en god kommunikation, säger projektledare Maria Dahlén.

Eftermiddagen ägnades åt grupparbete och diskussioner. Efter den här dagen fortsätter det viktiga arbetet ute i verksamheterna och tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för barn och ungdomar i Falköpings kommun!