16 oktober 2020
Omsorg & hjälp

Beslut om nedläggning av platser och renovering

Frökindsgården och Elvagården 

Till vänster i bild är Elvagårdens äldreboende i Vartofta och till höger är Frökindsgårdens äldreboende i Kinnarp.

Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 14 oktober att renovera delar av Frökindsgårdens äldreboende i Kinnarp och avveckla tio platser på Elvagårdens äldreboende i Vartofta.

Vad innebär beslutet?

Frökindsgården ska renoveras i de delar som inte lever upp till krav på boende- och arbetsmiljöstandard. Det kommer leda till en minskning med nio platser. Frökindsgården har idag totalt 36 platser fördelade på fyra avdelningar.

Efter renoveringen av Frökindsgården ska tio platser avvecklas på Elvagården. Elvagården har idag totalt 25 platser fördelade på tre avdelningar.

Bakgrund till beslutet

Socialförvaltningen har tidigare fått i uppdrag av socialnämnden att utreda det framtida behovet av platser på kommunens äldre- och demensboenden. Utredningen presenterades för nämnden i juni 2020 och visar att Falköpings kommun har förhållandevis många äldreboendeplatser, jämfört med andra kommuner. Den visar också att det finns ett antal platser som inte är belagda och att antalet beslut om att bevilja boendeplatser har minskat betydligt på senare tid.

För att anpassa antalet boendeplatser till det nuvarande behovet har förvaltningen tittat på vilka boenden som kan behöva ses över. I bedömningen har hänsyn tagits till bland annat renoveringsbehov och efterfrågan. Delar av Frökindsgården har under en längre tid varit i behov av renovering för att säkerställa såväl brukarnas boendemiljö som medarbetarnas arbetsmiljö och det är en lägre efterfrågan på platser på Elvagården.