25 september 2020
Omsorg & hjälp

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Falköping?

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att årligen ta reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten skickas ut till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Årets enkätundersökning genomfördes från mitten av mars till och med 24 maj 2020. Resultatet för Falköpings kommun följer i stort sett den nationella trenden. Förändringarna är inte så stora jämfört med föregående års resultat.

391 av totalt 760 har svarat på undersökningen. Svarsfrekvensen är lägre än tidigare år, framförallt inom äldreboende. Det beror sannolikt på situationen med covid-19 som inneburit att anhöriga inte i samma utsträckning har kunnat vara behjälpliga med att svara på enkäten.

Mest nöjda är brukarna med personalen, till exempel att de känner ett stort förtroende för personalen. 91 procent av de som bor på äldreboende känner förtroende, jämfört med 84 procent i riket. Inom hemtjänsten är 95 procent nöjda med hur personalen utför sina arbetsuppgifter, jämfört med 86 procent i riket.

Det är glädjande att vi har ett så bra resultat med tanke på att det har varit en så orolig vår med sjukdomen covid-19 och besöksförbud på äldreboenden, säger Eva Olofsson, biträdande socialchef.

Resultatet visar att av de som bor på äldreboende är det en större andel som har svarat att de har besvär av ängslan, oro eller ångest liksom av ensamhet då och då, jämfört med föregående år. Resultaten behöver analyseras ytterligare, men det beror troligtvis bland annat på det nationella besöksförbudet som infördes på äldreboende den 1 april 2020.

Ta del av resultatet

Resultat för hemtjänsten (alla utförare) Pdf, 1.6 MB.
Resultat för äldreboende Pdf, 1.6 MB.