3 april 2023
Miljö & energi

En grönstrukturplan för Falköpings kommun – var med och tyck till!

Under senaste kommunfullmäktige antogs en grönstrukturplan och pollineringsplan som ger god kunskap om vilka naturvärden och ekosystemtjänster som finns i kommunen, så att hänsyn kan tas i fysisk planering för att bevara de gröna värdena.

Gångbro i en skog

En grönstrukturplan är ett viktigt samlande verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning.

Med grönstruktur menas allt från vattendrag, parker, alléer och åkerholmar till stora sammanhängande naturområden. Människan behöver grönstruktur för rekreation, avkoppling och sitt välbefinnande. Men grönstrukturen är också livsviktig genom att bistå med ekosystemtjänster som exempelvis pollinering, matproduktion och vattenrening.

Genom att grönplanera synliggörs gröna värden och ekosystemtjänster som bidrar till hållbara livsmiljöer. Grönstrukturplanen visar vägen framåt för att utveckla dessa.

Grönstrukturplanen baseras på en kartläggning av grönstruktur och ekosystemtjänsterna i Stenstorp, Floby och Falköpings tätort, men kommer att tillämpas i hela kommunen.

Grönstrukturdialog – tyck till om grönstrukturen!

För att komplettera kunskapsunderlaget om grönstrukturen med åsikter från medborgarna har en digital grönstrukturdialog lanserats. Via följande länk kan du direkt i kommunkartan berätta vad du tycker om olika gröna platser.

Dialog för grönstruktur (falkoping.se) Länk till annan webbplats.