26 juli 2021
Miljö & energi

Väsmestorp – nytt kommunalt naturreservat i Floby

Vid kommunfullmäktige 28 juni bildades det kommunala naturreservatet Väsmestorp. Reservatsområdet består av ett mäktigt stenmurslandskap med betesmarker, ekhagar och sumpskogar. Arealen på området uppgår till 19,5 hektar.

väsmetorp 

Projektet med att bilda naturreservatet har drivits som ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) där kommunen erhållit bidrag från länsstyrelsen. Projektet pågår 2019-22 och innehåller även en del guidade turer i området.

Det är tidigare kommunekolog Carin Franson som har arbetat fram förslaget på reservat och skötselplan för området. Det har skett i samarbete med lokala föreningar som Falbygdens Fågelklubb, Naturskyddsföreningen, Västgötabergens svampklubb samt Floby Samhällsförening och Sörby-Floby Hembygdsförening. Förslaget har skickats ut på remiss för synpunkter och svaren har varit odelat positiva.

Syftet är att bevara och utveckla ett varierat och värdefullt hagmarks- och skogsmarksområde i tätortsnära läge för Flobys och hela kommunens invånare samt turismen, beskriver kommunekolog Dag Fredriksson det pågående arbetet.

Senast som kommunen bildade ett naturreservat var 2016 och då var det ädellövskogen Mössebergs östsluttning. När det handlar om skydd av tätortsnära natur, oftast på kommunalt ägd mark, är det kommunens uppgift medan länsstyrelsen bildar naturreservat på landsbygden. Det finns till exempel planer på ett naturreservat på Brunnhemsbergets västsida, Gullängen. Några kända statliga naturreservat i kommunen är Ålleberg, Skogastorp och Hornborgasjön.