25 maj 2021
Miljö & energi

Kommunen tar fram grönstrukturplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp

Falköpings kommun har fått 300 000 kronor i statliga bidrag för att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Kommunen har valt att prioritera de områden där exploateringstrycket är störst.

Grönstrukturplanen ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse.

Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer.