16 februari 2021
Miljö & energi

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp

Falköpings kommun har upprättat ett förslag till bildande av ett nytt naturreservat, förslag till föreskrifter samt förslag till skötselplan.

Stenmurar och träd

Naturreservatet omfattar del av fastigheten Väsmestorp 2:50, del av fastigheten Torrevalla 1:1 och del av fastigheten Väsmestorp 1:6. Falköpings kommun äger samtliga fastigheter inom det planerade naturreservatet utom fastigheten Väsmestorp 1:6. Enligt förslaget ansvarar Falköpings kommun för vård och förvaltning av naturreservatet.

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget

Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss enligt sändlistan. Handlingarna finns förutom här på sidan även tillgängliga på kommunkansliet i Stadshuset.

Synpunkterna ska vara skriftliga och ha inkommit till Falköpings kommun senast den 15 april 2021. Falköpings kommun tar gärna emot yttrandet via e-post till kskansli@falkoping.se.

Handlingar i ärendet