19 november 2020
Miljö & energi

Falköpings kommun antar klimatlöften för 2021

Kommunstyrelsen i Falköping har beslutat att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften 2021 som Västra Götalandsregion­en och Länsstyrelsen har lanserat. Syftet är att skynda på kommunens eget arbete med att bli fossilfri 2030, samtidigt som kraften ökar när klimatarbetet genomförs tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland.

Falköping deltar sedan ett par år tillbaka i den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Under detta samarbetsparaply samlas regionens kommuner, näringsliv, civilsamhälle och akademi för att tillsammans motverka katastrofala klimatförändringar.

20 konkreta klimatåtgärder

För att uppmuntra kommunernas klimatarbete under 2021 har Klimat 2030 tagit fram en lista med 20 konkreta klimatåtgärder som minskar utsläppen stort/kraftigt om de genomförs. De 49 kommunerna i Västra Götaland uppmanas att anta klimatlöften från listan och arbeta med dessa i den egna kommunen under 2021.

Falköpings kommun har kommit fram till att många av de föreslagna klimatlöftena på 20-punktslistan är sådant som redan genomförs i kommunen, och mycket annat ligger i startgroparna. Totalt har 18 klimatlöften antagits av kommunstyrelsen, varav elva kommer att genomföras med stöd från Klimat 2030. Sju är mer självgående arbeten som kommer att fortsätta 2021.

Hållbara transporter

En viktig del av klimatarbetet är att ställa om kommunens tjänsteresor. Under 2021 ska Falköpings kommun använda en klimatstyrande resepolicy och införa en transportpool med olika fossilfria alternativ. Alla nya personbilar ska vara miljöbilar och kommunen ska ställa skarpare klimatkrav i upphandlingen av transporter. Ett system för att klimatväxla tjänsteresor ska tas fram för kommunen som organisation. Falköpings kommun ska också mäta och redovisa sina insatser för cykling för att få rekommendationer om möjliga förbättringar.

Klimatlöften 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Våra nya personbilar är miljöbilar
 • Vi klimatväxlar tjänsteresor
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

Detta gör vi redan och kommer att fortsätta arbeta med 2021:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
 • Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag

Klimatsmart och hälsosam mat

Maten vi äter påverkar klimatet och utformningen av de offentliga måltiderna spelar en betydande roll. Kommunens kostavdelning ska fortsätta att beräkna klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet med målet att få ner klimatpåverkan ytterligare under 2021. Att minska matsvinn både vid tillagning, servering och på tallrikarna är en viktig aspekt som ingår som ett klimatlöfte.

Klimatlöften 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Under 2021 ska Falköpings kommun minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter, till exempel när det gäller plastprodukter som i dagsläget används i många verksamheter. Ett aktivt arbete pågår med att skapa ett kommunövergripande system för återbruk av möbler, vilket innebär att uttjänta möbler inom kommunen ska renoveras, repareras och används på nytt i nya verksamheter.

Klimatlöften 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi använder cirkulära möbler

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Falköpings kommun ligger bättre till än vad lagen kräver när det gäller klimatbelastning över livscykeln vid aktuella nybyggnationer. Även när det gäller energieffektivisering har kommunen kommit långt, då fastighetsavdelningens arbete har minskat den totala energiförbrukningen i kommunala byggnader med cirka 20 procent sedan 2012. Kommunen har Bra Miljöval i sitt elavtal och har solceller installerade på flera kommunala fastigheter. Produktionen kommer att öka ytterligare under 2021.

Klimatlöfte 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Vi producerar egen solel

Detta gör vi redan och kommer att fortsätta arbeta med 2021:

 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 • Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.

Större samverkan med lokala aktörer

Förutom det som finns med i satsningen Kommunernas klimatlöften 2021, vilket främst rör kommunens organisation, pågår arbete med att se över och förbättra klimatarbetet i hela kommunen. En ny klimatstrategi för 2021-2030 håller på att tas fram, där bred samverkan både inom och utanför kommunens gränser lyfts fram som nyckeln till att lyckas med klimatomställningen.

Klimatlöften 2021 med stöd från Klimat 2030:

 • Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Detta gör vi redan och kommer att fortsätta arbeta med 2021:

 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom gröna lån.

Falköpings politiker och tjänstepersoner ser fram emot att samarbeta med det lokala näringslivet, civilsamhället, privatpersoner och andra aktörer för att skapa ett klimatvänligt, attraktivt samhälle där det är lätt att göra rätt. På så sätt ska klimatomställningen bidra till kommunens arbete med en hållbar utveckling och visionen om "Det goda livet".