23 september 2020
Miljö & energi

Nya råvaror testas för biogas

Ett intensivt arbete pågår just nu i biogasanläggningen vid Hulesjön. Flera nya råvaror testas som ska ersätta det matavfall som inte längre levereras från Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Och kontaktnätet för nya samarbeten utvecklas.

‒ Som ny kommundirektör är jag imponerad av den satsning och miljöutveckling som sker i Falköping, men också för den kompetens som finns i organisationen, säger Pia Alhäll. Även om inga nya leverantörsavtal är skrivna än, ser vi framåt och kommer att hitta en långsiktig lösning så vi kan produ­cera den biogas som krävs. Prognosen för att vi ska lyckas är god!

Pia Alhäll, kommundirektör

Pia Alhäll, kommundirektör

Visionen för biogasens utveckling i Falköpings kommun är att skapa ett hållbart samhälle med ett uthålligt och robust energisystem, där biogasen har en viktig roll. Den är närproducerad och skapar ett lokalt system och kretslopp av näringsämnen som bidrar till en långsiktig, effektiv och lönsam utveckling inom den gröna näringen på Falbygden. Biogasen bidrar även till ett fossilfritt samhälle och att Sverige kan uppnå sitt klimatmål. Produktionen av biogas i Falköping ger också en stor samhällsekonomisk nytta i form av minskade utsläpp av växthusgas. Den är värderad till cirka 530.000 kronor per producerad GWh och år.

Nya råvaror testas och verksamheten utvecklas

Biogasanläggningen i Falköping har förutsättningar och tillstånd att behandla olika typer av råvaror, inte bara matavfall. I dagsläget pågår tester för att se om det finns praktiska och processmässiga förutsättningar för en ny råvara som bas i tillverkningen. Dialog förs med Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) om tolkning och eventuellt behov av ändringar i villkoren för biogasanläggningens miljötillstånd. Gödsel i olika former från lantbruket kommer att vara en viktig del i produktionen av biogas. Men även avrens från spannmål testas för ersättning till matavfall.

‒ Parallellt med att nya råvaror testas och kontrakteras, så jobbar vi även med att få in matavfall i anläggningen på både kort och lång sikt, säger VA-chefen Stig Säll. Vi vill också utvidga tillståndet så att det även omfattar butiksavfall och organiskt avfall från livsmedelstillverkning. Samarbetet fortsätter med lokala leverantörer av visst substrat/råvara bland annat PR Slamsugning, lokala lantbrukare och företag inom livsmedelsindustrin. Och vi fortsätter att leverera biogas enligt avtal med Göteborg Energi AB och Fordongas Sverige AB/Air Liquide.

Historik över biogasens utveckling i Falköping

Biogasens utveckling i Falköping är väl dokumenterad och började redan på 1950-talet. År 1990 byggs en deponigasanläggning vid reningsverket, Hulesjön. Gasen som produceras levereras till Falköpings mejeri. I slutet av 1990-talet utvecklas ett nytt system för källsortering av avfallet från hushållen i kommunen, samt utsortering och behandling av organiskt matavfall.

År 2002 bygger Falköpings kommun en helt ny biogasanläggning vid Hulesjön och året därpå klarar anläggningen att processa och röta 545 ton organiskt matavfall från kommunens hushåll. År 2007 växlar stadsbussarna över till gasdrift och Fordonsgas Sverige etablerar en tankstation vid Ålleberg center. Samma år bygger Göteborg Energi AB en anläggning för att kunna uppgradera kommunens rågas till ren fordonsgas, som sedan levereras i gasledning till tankstationen.

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

År 2008 beslutar Falköpings kommun att ansluta sig till Avfallshantering Östra Skaraborg. AÖS är ett kommunförbund som bildats för att samverka och ansvara för sophantering och återvinningscentraler i de kommuner som ingår i förbundet. AÖS finansieras av de avgifter som företag och hushåll betalar för sophämtning. Det brännbara avfallet levereras till Skövde värmeverk och matavfall/organiskt material har levererats till biogasanläggningen i Falköping. För närvarande ingår Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda i AÖS.

AÖS har sagt upp avtalet om matavfall

Marknaden för biogas i Sverige har förändrats kraftigt de senaste åren. När det gäller matavfall, som används vid produktion av biogas, har konkurrensen ökat och ersättningen (mottagningsavgiften) till biogasanläggningarna har blivit betydligt lägre.

De senaste åren har AÖS levererat cirka 5.000 ton matavfall per år till biogas­anläggningen i Falköping. AÖS har betalat en ersättning (mottagningsavgift) på cirka 700 kr/ton. Nu är avtalet uppsagt på grund av att ny lagstiftning, och branschens tolkning, medförde att AÖS valde att låta denna tjänst upphandlas på den öppna marknaden. Falköpings kommun lämnade inte något anbud som var tänkt. En intern utredning pågår om eventuella brister i rutinerna och varför avgörande kommunikation, som gällde upphandlingen, inte fungerade mellan AÖS och Falköpings kommun.

Matavfallet levereras till Jönköping

Företaget Sortera lämnade det lägsta anbudet och vann upphandlingen. Från och med 1 september 2020 levererar AÖS matavfallet från Skaraborg till en anläggning i Jönköping. AÖS betalar nu cirka 200 kr/ton till Sortera samt kostnaden för transporten till Jönköping.

Investeringar för 46 miljoner

Under tidsperioden 2003‒2020 har Falköpings kommun investerat 58,3 miljoner kronor i biogasanläggningen vid Hulesjön. Kommunen har fått statsbidrag från Naturvårdsverket (Klimatklivet*) med totalt 12,3 miljoner kronor. Den verkliga kostnaden för Falköpings kommun är totalt 46 miljoner kronor.

* Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Biogasanläggningen togs i drift 2003 och kostade 13 miljoner kronor att bygga. År 2010 beslutade kommunfullmäktige att anta Vision för biogasutveck­lingen i Falköping och att påbörja en utbyggnad av biogasanläggningen i tre steg. Syftet är att bygga bort flaskhalsar och kunna öka produktionen av biogas.

Steg 1 och 2

  • År 2015 byggs mottagningsdelen ut för 7 miljoner kronor.
  • År 2017 investeras 11 miljoner kronor för ny kvarnutrustning som används vid förbehandling

Investeringarna ovan belastar driften med en kapitalkostnad om 1,8 miljoner kronor för år 2020.

Steg 3

Pågående utbyggnad av rötkammaren, för att få utökad kapacitet, kommer att kosta 27,3 miljoner kronor.