14 maj 2020
Miljö & energi

Statliga bidrag till naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet

Falköpings kommun har fått 185 000 kronor i statliga bidrag till naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Syftet med projektet är att bilda ett nytt kommunalt naturreservat i området.

Stenmurar i Väsmestorp

Falköpings kommun vill utreda möjligheten att bilda ett kommunalt naturreservat i Väsmestorp med angränsande stenmurslandskap. Syftet är att bevara och utveckla ett varierat och värdefullt hagmarks och skogsmarkskomplex som ett tätortsnära friluftsområde för Flobys invånare och för turismen. Det utpekade området har många kvaliteter med avseende på natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Största attraktionen för allmänheten är utan tvekan stenmurslandskapet och det vackra landskapet.

Kulturvärden

Väsmestorp har stort värde som ett av Falköpings mest illustrativa exempel på stenmurslandskap. Det hävdade kulturlandskapet med de välbevarade kraftiga stenmurarna är av största vikt för områdets karaktär.

Lantbrukaren Erik Andersson på Västergården, Väsmestorp stod ensam för uppförandet av stenmurslandskapet. Han byggde dessutom sidovallar av sten utmed bäcken samt en väl bevarad timrad vattenkvarn som uppfördes 1936. Det finns även ett järnåldersröse och ett soldattorp i ekhagen.

Stigen som löper utmed områdets norra del utgör den gamla kyrkodreven, Torrevalla kyrkedrev, som förr utgjorde transportväg mellan Torrevalla och Sörby kyrka. Vid kyrkodreven finns domarring samt en stensatt jordkällare.

Naturvärden

Området har mycket höga naturvärden. Terrängen präglas av höjder och dalgångar som löper i öst-västlig riktning. Västra delen av området består av en fin och välutvecklad sumpskog med grov gråal. Gråalen är ibland beståndsbildande vilket är ovanligt.

Området är klassat som nyckelbiotop. Det finns rikligt med död ved i området och mycket av denna är även grov. Längst söderut finns en ekhage i ett kulligt landskap. Ekhagen är från landskapsbildssynpunkt vacker och inramas av en mäktig stenmur. Intressanta arter i ekhagen är brudborste, svinrot, ängsvädd, smörbollar, stagg och brudbröd.

Nordnordväst om Västergården i Väsmestorp finns en sydslänt med artrika naturbetesmarker som hävdas ganska väl genom bete. Stora delar har mycket fin flora med ögontröst, brudbröd, backtimjan, ängshavre, småfingerört, jordtistel, backsippa och jungfrulin. Vid Grisslebäcken som rinner genom området häckar forsärlan regelbundet och i bäcken finns bäcköring.