19 april 2023
Kommun & politik

Medborgarlöftet för 2023 är undertecknat

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Löftet beskriver åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom dialog, statistik och trygghetsundersökningar får vi fram en lägesbild som visar vad vi särskilt behöver fokusera på. Detta blir då ett medborgarlöfte till våra invånare.

underskrift

Anna-Lena Mann, Jan Hellnevi, Mikael Winarve, Adam Johansson

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson, säkerhetssamordnare Mikael Winarve, lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi och kommunpolis Anna-Lena Mann och presenterar nu medborgarlöftet för år 2023.

Fokus för år 2023

Den samlade lägesbilden från Lokalpolisområde Östra Skaraborg visar, likt tidigare år, att det primärt är narkotikarelaterad brottslighet som skapar upplevd otrygghet. Även i Polisens senaste (2021) medarbetardialog lyfts narkotikabrott som ett av de mest prioriterade fokusområdena.

Medborgarlöftet för 2023 har primärt utgått från polisens statistik över antal polisanmälda brott, den samlade lägesbild som framkommit genom Effektiv Samordning för Trygghet (EST), enkätundersökning från Svenskt näringsliv, den Nationella trygghetsundersökningen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott.

Medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen har varit mycket viktigt för att skapa ett starkt samarbete mellan kommun och polis. I den breda samverkan pågår flera trygghetsskapande projekt, förebyggande arbete, kampanjer och utbildningar.

 • Platssamverkan Ranten
 • Huskurage
 • Dotorpsprojektet
 • Trygghetstrappan
 • Effektiv Samordning för Trygghet EST
 • SSPF (samverkan Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid)

Så här jobbar vi för att löftet ska uppfyllas

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån fokus för 2023 lovar Falköpings kommun och lokalpolisområde östra Skaraborg:

 • Att tillsammans arbeta med riktade insatser för att minska användningen av narkotika. Främst gällande att fånga upp unga med riskbeteenden gällande narkotika men även gällande alkohol, dopning och tobaksanvändande.
 • Fortsatt samarbete mellan kommun och polis i syfte att tidigt bryta normavvikande beteenden hos ungdomar och få till fler tidiga sociala insatser.
 • Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST.
 • Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens trygghetsfrämjande arbete.
 • Att samverka och föra dialog med näringslivet, föreningar och andra privata aktörer för att minska brott och öka den upplevda tryggheten.