19 april 2022
Kommun & politik

Kommunfullmäktiges möte den 25 april

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 25 april i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan

Måndag 25 april 2022 klockan 17.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset Falköping

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden

  • Besvarande av motion om att förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning
  • Falköpings kommuns årsredovisning för år 2021
  • Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2021
  • Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022

Se hela föredragningslistan Länk till annan webbplats.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och direktsänds via WebbTV Länk till annan webbplats. samt på Radio Falköping på 90,8 MHz.