4 mars 2022
Kommun & politik

Medborgarlöftet för 2022 är undertecknat

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Löftet beskriver åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom medborgardialog, statistik och trygghetsundersökningar får vi fram en lägesbild som visar vad vi särskilt behöver fokusera på. Detta blir då ett medborgarlöfte till våra invånare.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson, kommundirektör Pia Alhäll, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, kommunpolis Anna-Lena Mann och lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi presenterar nu medborgarlöftet för år 2022.

Fokus för år 2022

Under 2022 kommer polisen och Falköpings kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden.

Brottsstatistik visar att narkotikaanvändandet bland unga ökar. Polisens medarbetarundersökning visar även att narkotikabrott är ett av de största arbetsområdena. Narkotikaanvändningen medför ofta även annan brottslighet som vålds- och stöldbrott. Känslan av otrygghet och risken att utsättas för brott är något som många gett uttryck för i medborgardialoger.

Det vi arbetat mycket med under året är Effektiv Samordning för Trygghet, säger Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare i Falköpings kommun. Vi har sedan sommaren kopplat på ett digitalt analysprogram som bygger på att aktörerna som är med – kommunens förvaltningar, polis, fastighetsbolag, näringsliv med mera – rapporterar in olika händelser via en app i sin telefon. Varannan vecka träffas en grupp där den aktuella lägesbilden diskuteras och därefter sätter vi in lämpliga åtgärder. Allt för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Falköping.

Så här jobbar vi för att löftet ska uppfyllas

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån fokus för 2022 lovar Falköpings kommun och lokalpolisområde östra Skaraborg att genomföra följande aktiviteter.

  • Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
    Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en arbetsmetod för att samordna kommunernas förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba förebyggande och därmed öka tryggheten i våra kommuner. Arbetsmetoden innebär att aktörerna utbyter kunskap och händelserapporter för att skapa gemensamma lägesbilder för att sedan kunna strukturera och samordna insatser. Arbetet bygger på telefonkonferenser som sker varannan vecka där alla aktörerna medverkar.
  • Att tillsammans arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändande.
  • Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens trygghetsfrämjande arbete.