30 september 2021
Kommun & politik

Budget för 2022 – En hållbar framtid för Falköpings kommun

Årets budgetarbete bygger på att fortsätta och förstärka det arbete som pågår för att nå klimatmålen och skapa högre kvalitet och effektivitet. Budgetförslaget innebär en kraftig satsning på barn och ungdomar med 10 miljoner kronor särskilt riktade till för- och grundskola. Fokus på klimatomställningen utifrån kommunens klimatstrategi fortsätter, liksom satsningar på arbetsmarknad, digitalisering och trygghet. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 25 oktober och då är förslaget att skattesatsen ska vara oförändrad (21,95 öre per skattekrona).

Sex personer som representerar partierna i den politiska majoriteten.

Adam Johansson (M), Karola Svensson (C), Camilla Funke (MP), Erik Kyrkander (V), Annika Carp (L),Dan Hovskär (KD)

Falköpings kommun styrs av en politisk majoritet där följande sex partier ingår: moderaterna (M), centerpartiet (C), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), liberalerna (L) och miljöpartiet (MP). Majoritetens förslag till budget och flerårsplan för 2022‒2024 har rubriken En hållbar framtid för Falköpings kommun. Kommunens övergripande mål och verksamheternas uppdrag för 2022 präglas även i denna budget av omställning och hållbar tillväxt, som kräver hänsyn till ekonomiska och ekologiska ramar samt social sammanhållning.

‒ Vi i den politiska majoriteten har ett gott samtalsklimat och en gemensam vilja att utveckla och ta ansvar för Falköpings kommun i ett långsiktigt perspektiv, säger Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi för in våra olika perspektiv och politiska vilja i allt som diskuteras, men det är det gemensamma ansvaret för Falköpings kommun som är prioriterat för oss.

Stark ekonomi

Förutsättningarna för årets budget baseras på en skatteprognos från augusti. Till år 2022 ökar skatter och generella bidrag från staten sammantaget med cirka 93,4 miljoner kronor jämfört med tidigare flerårsplan. Detta är högre än normalt. Det kan till stor del hänvisas till extra stöd för Covid-19 samt snabbare återhämtning i den svenska ekonomin.

‒ Falköpings kommun har en fortsatt stark ekonomi, konstaterar Adam Johansson. Ekonomin vilar på stabil grund som kan möta konjunktursvängningar och vi klarar av alla stora och nödvändiga investeringar i välfärden, som väntar de kommande tre åren.

Kommunens mål

Kommunens fyra övergripande mål är desamma som i budget 2021 och handlar om att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart och attraktivare Falköping, ett näringsliv som utvecklas och att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.

 • Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
 • Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping
 • Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
 • Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Politiska prioterade områden

Utifrån kommunens vision om det goda livet och de fyra övergripande målen pekas i budgeten ut fyra särskilt prioriterade områden.

 • Klimat
 • Digitalisering
 • Arbetsmarknad
 • Trygghet

För de tre förstnämnda av dessa finns nyligen framtagna strategier som vägleder kommunens arbete för att nå önskvärt resultat.

Klimat

Ambitionen att minska kommunens klimatpåverkan fortsätter. En ny klimatstrategi pekar ut riktningen och målsättningen att kommunens organisation ska vara fossilfri till år 2030. Åtgärder för hållbara transporter, klimatsmart mat, produkter, tjänster och bostäder fortsätter. Hållbarhet och långsiktighet kännetecknar det gedigna arbetet med kommunens klimatstrategi och Agenda 2030. I budget 2022 avsätts medel för att vässa kommunens klimatarbete.

Arbetsmarknad

Ansvaret för att leda kommunens övergripande arbetsmarknadsarbete ligger på kompetens- och arbetslivsnämnden och utgår ifrån den nyligen framtagna arbetsmarknadsstrategin. I budget 2022 har 5 miljoner kronor riktats till att genomföra arbetsmarknadsåtgärder med syfte att minska kostnader för ekonomiskt bistånd.

Övriga satsningar

 • 1 miljon kronor satsas på utsmyckning och gestaltning i kommunens tätorter.
 • 2 miljoner kronor satsas på ett arbete för att motverka ensamhet bland äldre.
 • 0,7 miljoner kronor satsas på att höja takten i arbetet med detaljplaner.
 • 1 miljon kronor satsas på områdesbaserad utveckling i kommunen.

Nämndernas budgetramar för driftskostnader

En generell uppräkning av driftskostnaderna har gjorts. Utöver det har samtliga nämnder omställningskrav på 1 procent årligen. Samtliga nämnder får full kompensation för investeringar och lönekostnader. Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har dessutom blivit kompenserade för ökade volymer i sina verksamheter. Nettokostnaderna för all verksamhet beräknas till drygt 2,2 miljarder kronor. Skola, vård och omsorg står tillsammans för cirka 80 procent av nettokostnaderna.

Finansiella mål

De finansiella målen handlar om att det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att resultatet ska uppgå till minst 45 miljoner kronor per år för perioden 2022-2024. Kommunens lån för högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången av perioden 2022-2024.

Genom att klara de finansiella målen uppfyller flerårsplanen god ekonomisk hushållning.

Investeringar i flerårsplanen 2022‒2026

Följande större investeringar planeras för perioden 2022‒2026.

 • Ny skola och förskola i Odensberg 15 miljoner resp 39,7 miljoner. Startår 2021.
 • Nytt LSS-boende i centralorten 33 miljoner. Startår 2022.
 • Ombyggnation av äldreboende Frökindsgården i Kinnarp 25,7 miljoner. Startår 2021.
 • Ishallen 29,6 miljoner. Startår 2023.
 • Platåskolan – 443,9 miljoner. Startår 2023.
 • Kyrkerörsskolan – 16,4 miljoner för anpassning av lokaler för F-6. Startår 2026.
 • Stenstorps vårdcentral – 5,8 miljoner för ombyggnad som garanterar att Närhälsan finns kvar i Stenstorp. Startår 2021.
 • Ny återvinningscentral på Falevi 3,2 miljoner. Startår 2022.

Investeringar i mark och exploateringar

Satsningen fortsätter på Marjarps logistikområde och Fåraberget.

 • Marjarps logistikområde. 33 mnkr för 2022-2026. Under 2022 fortsätter arbetet med utbyggnad av gator på befintligt område, ny överlämningsbangård (medfinansieras av Naturvårdsverket, Trafikverket och Västra Götalandsregionen), spårinvestering m.m.
 • Fåraberget 2021-2025 (gator, rondeller, vatten och avlopp). 65 mnkr för 2022-2026.
 • Till år 2023 finns även medel för att knyta samman Krokstorps handelsområde med Vilhemsro via en bro för gång och cykel. I och med bron kommer även några mindre handelstomter frigöras på Kroktorps handelsområde området.

Politiska uppdrag under år 2022

I budgeten finns även uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat förslag till budget för 2022. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige 25 oktober 2021.