21 april 2021
Kommun & politik

Medborgarlöftet för 2021 är undertecknat

Medborgarlöftet undertecknas varje år och är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom medborgardialog, statistik och trygghetsundersökningar får vi fram en lägesbild som visar vad vi särskilt behöver fokusera på. Detta blir då ett medborgarlöfte till våra invånare.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson, kommundirektör Pia Alhäll, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, kommunpolis Anna-Lena Mann och lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi presenterar nu medborgarlöftet för år 2021.

Fokus för år 2021

Medbrogarlöftet säger att under år 2021 kommer polisen och Falköpings kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden.

Brottsstatistik visar att narkotikaanvändandet bland unga ökar. Polisens medarbetarundersökning visar även att narkotikabrott är ett av de största arbetsområdena. Det finns också en oro att utsättas för brott som är något som många gett uttryck för i medborgardialoger och trygghetsundersökningar. Trygghetsundersökningen visar ändå att många ändå känner sig relativt trygga i Falköping.

Vi har tagit fram medborgarlöften under ett antal år nu och vi har blivit bättre på att ge bra medborgarlöften, säger säkerhetssamordnare Bengt Nilsson. Genom effektiv samverkan, undersökningar, uppföljning och analys har vi fått ett bättre och bredare underlag för att hitta rätta fokusområden och ge ett bra medborgarlöfte.

Så här jobbar vi för att löftet ska uppfyllas

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån fokus för 2021 lovar Falköpings kommun och lokalpolisområde östra Skaraborg att genomföra följande aktiviteter.

  • Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
    Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en arbetsmetod för att samordna kommunernas förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba förebyggande och därmed öka tryggheten i våra kommuner. Arbetsmetoden innebär att aktörerna utbyter kunskap och händelserapporter för att skapa gemensamma lägesbilder för att sedan kunna strukturera och samordna insatser. Arbetet bygger på telefonkonferenser som sker varannan vecka där alla aktörerna medverkar.
  • Att tillsammans arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändande.
  • Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens trygghetsfrämjande arbete.