5 februari 2021
Kommun & politik

Markområdet kring flygplatsen ska utredas

Falköping utvecklas och växer, både när det gäller bostäder och verksamheter för företag. Tillgång till mark som kan bebyggas runt tätorten är dock begränsad. Nu vill kommunstyrelsen utreda hur området kring flygplatsen kan användas i framtiden.

Utredningen ska ge svar på vilket ansvar som kommunen har och vilka ekonomiska effekter det blir vid två olika scenarier. Dels analysera konsekvenserna om flygplatsen ska vara kvar med befintliga verksamheter, dels analysera alternativa placeringar för flygplatsen och vad det skulle innebära för verksamheterna. Men förslag om vad flygplatsen ska användas till istället, ingår inte i denna utredning. Om det blir aktuellt, kommer det att hanteras i ett senare skede.

- Flygplatsens placering har diskuterats tidigare och det finns många olika uppfattningar om vad området ska användas till, säger Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande. Nu vill vi göra en grundlig utredning som bygger på fakta, inte bara på tyckanden. Beslutet ska vila på en långsiktig lösning, men innan dess ska vi ha en dialog med alla föreningar och verksamheter som blir berörda om flygplatsen eventuellt ska flyttas. Vi har ingen brådska, alla ska få möjlighet att säga sitt, så det får ta den tid som krävs.

Förutsättningar och möjligheter

I översiktsplanen för 2017−2030 finns områden som pekats ut för bebyggelse av bostäder och verksamheter. Men flera av dessa har begränsningar som hindrar bebyggelse, till exempel riksintressen, jordbruksmark, kulturmiljö, rådighet över marken med mera. Stadsbyggnadsavdelningen har redan kartlagt vilka konsekvenserna blir om flygplatsen är kvar med befintliga verksamheter.

- Vi har identifierat fördelar och nackdelar med nuvarande placering, berättar Erna Pezic, stadsbyggnadschef. Bland annat krävs investeringar för underhåll av flygbana och fastigheter. Nu ska vi gå vidare med att kartlägga vilka förutsättningar som finns att flytta flygplatsen till annat område. En GIS-analys ska genomföras för att identifiera en eller flera platser som uppfyller verksamheternas behov, till exempel flygbanans längd och bredd, beläggning, utrustning för start/landning, hinderfrihet, tillgång till övrig infrastruktur med mera och hur det ska finansieras.

Berörda föreningar och arrendatorer

För närvarande bedriver ett antal föreningar och företag verksamhet inom flygplatsen område. Bland annat Falbygdens flygklubb, Svenska Segelflygförbundet och Vifast AB. I närområdet finns även skjutbanor, en betongindustri och räddningstjänstens övningsområde. Delar av området omfattas också av riksintresse för kulturmiljövård.