18 december 2020
Kommun & politik

Nu är resultatet från SCB:s medborgarundersökning klar

Rapporten från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att 488 personer (41 procent) i kommunen tog chansen att tycka till om sin kommun. Enkätsvaren har jämförts med 99 andra kommuner och överlag ligger vi inte bättre eller sämre än genomsnittet. Bostäder, kommunikationer, gymnasieskolan, motions- och idrottsanläggningar samt fritidsmöjligheter är kommunens medborgare mer nöjda med än genomsnittet.

I augusti fick 1.200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare, i åldern 18−84 år, möjlighet att delta i medborgarundersökningen och besvara enkäten från SCB. Totalt svarade 488 personer (41 procent).

− Jag vill rikta ett stort tack till alla som tog sig tid att besvara enkäten, säger Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande. Enkäten ger mycket intressanta och viktiga svar om vilka attityder våra medborgare har till kommunens verksamheter och vilka områden som vi behöver förbättra. Frågor om bostäder, kommunikationer och fritidsmöjligheter har fått högre betyg än genomsnittet. Och vi ligger på genomsnittet när det gäller frågor om medborgarnas möjligheter att påverka kommunala beslut och verksamheter. Nu återstår att göra en fördjupad analys, och inhämta mer kunskap om vilka åtgärder som krävs för att våra medborgare ska bli mer nöjda att bo och leva i Falköpings kommun. Redan nu ser vi dock att prioriteringar behöver göras för att förbättra områdena som gäller bostäder och trygghet samt förtroendeskapande aktiviteter.

Verksamheter som får bra betyg

När det gäller verksamheter som gymnasieskolan, gator och vägar, vatten och avlopp samt idrotts- och motionsanläggningar så är kommunens medborgare mer nöjda än genomsnittet.

− Rapporten visar också att vårt bemötande och tillgängligheten är något bättre än genomsnittet, vilket är positivt, konstaterar kommundirektör Pia Alhäll. Men vi behöver prioritera områden som miljöarbete, äldreomsorg, gång- och cykelvägar, gator och vägar samt stöd för utsatta personer för att höja helhetsbetyget. Det gäller i viss mån även förskola samt renhållning och sophämtning. Enkäten ger oss en inblick i hur servicen fungerar ur medborgarens perspektiv och blir en värdefull vägledning i arbetet med att vara en hållbar kommun.

Vad svarade kommunens invånare?

En detaljerad rapport om medborgarundersökningen i Falköpings kommun hösten 2020 publiceras den 21 december på SCB:s webbplats under Demokrati i SCB:s statistikdatabas.

Analysmodell

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). Modellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området.

Undersökningen är ett av flera verktyg som används för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Modellanalyserna ger en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av helhetsbetygen som invånarna ger sin kommun.