30 september 2020
Kommun & politik

Budget för 2021 med fokus på omställning

Årets budgetarbete har präglats av en viss osäkerhet om hur coronapandemin kan påverka kommunens ekonomi för nästa år. Men också av en stor beslutsamhet att fortsätta och förstärka den omställning som pågår i organisationen för att nå klimatmålen och skapa högre kvalitet och effektivitet. Budgetförslaget innebär en kraftig satsning på barn och ungdomar med cirka 8 miljoner kronor samt stort fokus på klimat och samverkan. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 26 oktober och då är förslaget att skattesatsen ska vara oförändrad (21,95 öre per skattekrona).

Sex personer som representerar partierna i den politiska majoriteten.

En grupp på sex personer har gemensamt arbetat fram den politiska majoritetens förslag till budget och flerårsplan för 2021‒2023. Från vänster Erik Kyrkander (V), Camilla Funke (MP), Annika Carp (L), Karola Svensson (C), Dan Hovskär (KD) och Adam Johansson (M).

Falköpings kommun styrs av en politisk majoritet där följande sex partier ingår: moderaterna (M), centerpartiet (C), kristdemokraterna (KD), vänsterpartiet (V), liberalerna (L) och miljöpartiet (MP). Majoritetens förslag till budget och flerårsplan för 2021‒2023 har fått rubriken Med kraft att ställa om. Kommunens övergripande mål och verksamheternas uppdrag för 2021 präglas framför allt av omställning och hållbar tillväxt, som kräver hänsyn till ekonomiska och ekologiska ramar samt social sammanhållning.

‒ Vi i den politiska majoriteten har ett gott samtalsklimat och en gemensam vilja att utveckla och ta ansvar för Falköpings kommun i ett långsiktigt perspektiv, berättar Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande. Vårt förslag är en ansvarsfull budget i en tid när vi behöver ställa om. I stor enighet har fullmäktige redan beslutat om att förändra kommunens arbetsmarknadspolitik, vilket innebär en stor och viktig förändring av organisationen för att minska kostnaderna för försörjningsstöd och förbättra integrationen.

Stark ekonomi

Förutsättningarna för årets budget baseras på en skatteprognos från augusti. Den har förändrats flera gånger om på grund av coronapandemin, eftersom det är svårt att förutse vilka effekter pandemin kan få för nästa år.

‒ Falköpings kommun har en fortsatt stark ekonomi, konstaterar Adam Johansson. Vi klarar av alla stora och nödvändiga investeringar i välfärden, som väntar de kommande tre åren, utan någon skattehöjning. Skattesatsen för nästa år ligger kvar på 21,95 öre per skattekrona.

Justering av kommunens mål

De senaste åren har kommunens fyra övergripande mål varit att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart och attraktivare Falköping, ett näringsliv som utvecklas och att kvaliteten inom verksamheten ska öka. De tre första målen kvarstår, men det fjärde målet har fått en annan innebörd.

 • Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
 • Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping
 • Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
 • Utveckla och förnya kommunens organisation med en tillitsbaserad styrning

‒ Med den nya skrivningen för det fjärde målet vill vi signalera att vi tror på våra duktiga och kompetenta medarbetare och vill fortsätta höja kunskapsnivån i organisationen, säger Karola Svensson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Falköpings kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare som behåller sin personal och kan locka till sig nya kompetenta medarbetare.

Flera klimatsatsningar

Ambitionen att minska kommunens klimatpåverkan pågår kontinuerligt. Flera åtgärder sker för att minska matsvinn, avfall och energiförbrukning. Hållbarhet och långsiktighet kännetecknar det gedigna arbetet med kommunens klimatstrategi och Agenda 2030. Målsättningen är att Falköpings kommun ska bli fossilfri år 2030. Kommundirektören kommer att få följande uppdrag som fokuserar på klimatet och ska redovisas år 2021.

 • Förslag till ny klimatstyrande resepolicy för kommunens medarbetare.
 • Förslag på hur en ny transportpool kan utformas med miljövänliga alternativ
 • Förslag till ny strukturplan för kommunens gröna ytor/markområden inklusive en strategi för pollinering som kan medverka till en ekologisk mångfald.
 • Förslag till strategi för solenergi (hållbar el) och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter.

41 miljoner extra i statliga bidrag

Nästa år beräknas skatteintäkterna minska på grund av coronapandemin. Därför har staten beslutat att kompensera kommuner och regioner med både generella och riktade statliga bidrag. För Falköpings del kommer skatteintäkterna troligen att minska med cirka 11 miljoner kronor. Ekonomiavdelningen beräknar att det statliga bidraget till Falköpings kommun blir totalt 41 miljoner kronor för 2021.

 • 23 miljoner i generellt bidrag. 11 miljoner kompenserar bortfall av skatteintäkter. 4 miljoner ska gå till grundskolan (mellanstadiet). 6,5 miljoner avsätts för strategisk utveckling och 1 miljon avsätts i en pott för att motverka ensamhet och isolering hos äldre. Bidrag ur potten kan sökas av organisationer, föreningar och kommunala verksamheter som vill genomföra olika aktiviteter för att bryta isoleringen. Statsbidraget sänks till 11 miljoner år 2022.
 • 13 miljoner är riktat till äldreomsorgen (blir ett permanent statsbidrag).
 • 5 miljoner är riktat för att höja kompetensen inom omsorgen. Bidraget minskas de kommande åren.

Nämndernas budgetramar för driftskostnader

En generell uppräkning av driftskostnaderna har skett med 2,3 procent, men samtliga nämnder har fått krav på besparingar. Samtliga nämnder får full kompensation för investeringar och lönekostnader. Nettokostnaderna för all verksamhet beräknas till cirka 2,2 miljarder kronor. Skola, vård och omsorg står tillsammans för cirka 80 procent av nettokostnaderna.

Nya finansiella mål

Tidigare har det finansiella målet varit att det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att resultatet ska uppgå till låneskulden delat på 35 år och de två högsta lånen, sett över tid, delat på tio år.

‒ I budgetförslaget för nästa år föreslås en skärpning av de finansiella målen, berättar Magnus Fleischer, ekonomichef. Det ekonomiska resultatet ska i genomsnitt uppgå till minst 45 miljoner kronor per år för perioden 2021-2023. Kommunens lån får högst uppgå till 1,7 miljarder kronor vid utgången av perioden 2021-2023. Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat.

Investeringar i flerårsplanen 2021‒2023

Vindängen, Ranliden och Fridhems LSS-boende är byggprojekt som pågår. Följande investeringar planeras för perioden 2021‒2023.

 • Platåskolan - 386 miljoner
 • Odensberg - 34 miljoner för nytt tillagningskök (2021-2022) samt ny förskola (2023). Skolbyggnaden blir troligen en modullösning som hyrs, och är inte en investering.
 • Mössebergsskolan - 4,7 miljoner för ny ventilation
 • Kyrkerörsskolan - 12,5 miljoner för anpassning av lokaler för F-6.
 • Frökindsgården - 23,1 miljoner för renovering och anpassning enligt lagkrav.
 • Nytt korttidsboende - 28,7 miljoner (ersätter hyrda lokaler på Näregården och Prästgårdsgatan).
 • Stenstorps vårdcentral - 4 miljoner för ombyggnad som garanterar att Närhälsan finns kvar i Stenstorp.

Investeringar i mark och exploateringar

Satsningen fortsätter på Marjarps logistikområde och Fåraberget.

 • Marjarps logistikområde 2021. Utbyggnad av gator på befintligt område. 2,5 miljoner.
 • Ny överlämningsbangård 2021-2023. Totalt 147 miljoner varav Falköpings kommun (28,5 miljoner), Trafikverket (70 miljoner), Naturvårdsverket/Klimatklivet (38,5 miljoner) och Västra Götalandsregionenen (10 miljoner).
 • Fåraberget 2021-2025 (gator, rondeller, vatten och avlopp). Totalt 94,3 miljoner.

Nytt arbetssätt

En ny styrmodell ska införas för att få en bättre styrning av besluten. I den nya instruktionen för kommundirektören ska alla övergripande uppdrag, som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, ges till kommundirektören.

‒ I årets budgetförslag får kommundirektören bland annat i uppdrag att se över stöd-, service och stabsfunktioner i den kommunala organisationen med syfte att skapa högre kvalitet och effektivitet, förklarar Adam Johansson. Kommundirek-tören ska även utreda hur en utökad samverkan kan genomföras när det gäller utbildningar, personal och utbildningslokaler inom barn- och utbildningsnämnden samt kompetens- och arbetslivsnämnden. Båda uppdragen ska redovisas för kommunstyrelsen under nästa år.