16 mars 2020
Kommun & politik

Information från kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson med anledning av Covid-19

Kommunen och jag får många frågor riktade till oss med anledning av Covid-19 och hur det påverkar våra verksamheter. Sedan några veckor tillbaka finns det en beredskapsgrupp inom kommunledningen, där samlas kommundirektör, förvaltningschefer, experter och kommunikatörer för att löpande följa utvecklingen och fatta nödvändiga beslut.

Med anledning av utvecklingen har ett antal nödvändiga beslut fattats

  • Vi följer och agerar efter de råd och rekommendationer som regeringen och berörda myndigheter fattar beslut om.
  • Är man frisk ska man gå till jobbet, även om man är orolig. Personalbemanningen är avgörande för att verksamheter ska kunna fortsätta drivas och det är nödvändigt att dessa fortsätter fungera så normalt som möjligt för samhällets funktionalitet.

Förutom att se till att det finns tillräckligt med personal i nuläget, genomförs även planering för att långsiktigt kunna ha igång samhällsviktiga verksamheter. Detta i enlighet med den pandemiplan som kommunen har. Vi planerar där utifrån ett antal olika scenarier med större personalbortfall.

I nuläget krävs det inga särskilda politiska beslut i Falköpings kommun med anledning av Covid-19. Vi har en god krisberedskap och organisationen är redo att möta olika typer scenarier. Det finns handlingsplaner och en beslutad krisorganisation.

Om situationen skulle bli allvarligare kan krisledningsnämnden behöva aktiveras. Denna utgörs av fem ledamöter och fem ersättare, samma personer som även utgör kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden har enligt lag befogenhet att kunna fatta långtgående kommunövergripande beslut på egen hand. Sådana beslut skulle exempelvis kunna handla om att flytta personal mellan förvaltningar eller flytta verksamheter till andra lokaler. Krisledningsnämnden är inte aktiverad, utan hålls i nuläget informerad.

I detta läge är det viktigt att följa och lita på de rekommendationer som ges av myndigheter, sjukvård och kommun.

I dagsläget finns det inget bekräftat fall av Covid-19 i vår kommun.

Som avslutning vill jag rikta ett tack till alla våra medarbetare i vår kommun som just nu arbetar för att upprätthålla vår verksamhet. Många insatser har gjorts hittills och fler kan komma att behövas. Det finns ett stort engagemang och det uppskattar jag!

För våra invånare kan en del av våra ordinarie processer komma att ta längre tid än normalt och jag ber om förståelse för detta. Samtliga kommunala verksamheter är i gång och kommer att fortsätta vara det till dess att läget eventuellt skulle förändras.

Adam Johansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun