30 april 2021
Jobb & företagande

Falköpings kommun är toppkommun i kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare

Sveriges kommuner och regioner gör årligen en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. I undersökningen får företagare bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden, brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2020. Falköpings placerar sig bäst bland Skaraborgs kommuner, tredje plats i Västra Götaland och 44:e plats i riket.

stadshuset
Vi har redan ett mycket bra resultat färskt i ryggen från Svenskt Näringslivs företagsrankning, vilket är en attitydundersökning. Den här mätningen ger ett ännu tydligare kvitto att vi är en stark företagskommun, säger Magnus Sunden, näringslivschef.

Ett av Falköpings kommun övergripande mål är ”Ett näringlivs som utvecklas” och här finns en uttalad styrning i de här frågorna i kommunen.

Att gå lite upp och lite ner i mätningar är ju inte det viktigaste, alla nämnder och verksamheter ska arbeta mot våra övergripande mål, säger Adam Johansson, kommunstyrelsen ordförande. Mätningen är bara en ytterligare bekräftelse att vi är på rätt väg och gör att vi kan lägga in fler växlar.

Ansträngningar som gett resultat

Bygglovsfrågan sticker ut i undersökningen och får mycket gott betyg. Här visar undersöknigen högt index inom alla områden som bemötande, tillgänglighet och hög kompetens. Under 2020 har det varit stort inflöde av bygglovsärenden. Bygglovshanteringen inom näringslivet är komplext och har stora utmaningar när företagen vill utvecklas och växa. Här har kommunen arbetat extra hårt för att företagare ska ha en väg in och slippa vända sig till flera ställen. Kommunen har ett bra internt samarbete där näringsliv, stadsbyggnad, samhällsbyggnad och politik och möter företagaren tillsammans, vilket skapar en trygghet och enkelhet.

Vi har gjort en fantastisk resa och allt detta är resultatet av ett långvarigt och hårt arbete, vi har bra stämning och gott samarbete tjänstemän och politik och vi hittar lösningar, säger Magnus Sundén.

Och trots att det gångna året präglats av pandemin där många företagare haft det svårt och social distansering har utmanat tillgängligheten, visar mätningen en ökad flexibilitet från kommunens sida gällande tillsynsärenden, där fysiska möten bytts mot telefon, mejl och andra digitala plattformar. Handläggarnas insatser har också bidragit till en positiv upplevelse då företagare upplevt att handläggarna varit extra lyhörda och hjälpsamma. Trots pandemin har det varit en snabb och effektiv handläggning av ärenden, detta har varit väldigt uppskattat och en positiv överraskning för många.

Vi har gjort många insatser och det finns en stor vilja hos våra medarbetare att göra ett bra jobb, och den här mätningen visar att deras ansträngningar ger resultat, säger Erna Pezic, stadsbyggnadschef.

Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas service och myndighetesutövning gentemot företagare

Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäten för upphandling ställs delvis andra frågor och den skiljer sig därför från enkäten för övriga myndighetsområden. I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index” (NKI) respektive ”nöjd-upphandlings-index” (NUI).

Löpande Insikt 2020 - Uppföljning av kommunens service (NKI) Pdf, 5.5 MB.