14 april 2021
Pressmeddelande

Visit Hornborgasjön beviljade projektmedel från Tillväxtverket

Visit Hornborgasjön har tilldelats 1 000 000 kronor i projektmedel från Tillväxtverket för att satsa på Hållbar plats – och destinationsutveckling.

tranor dansar

Fotograf: Roger Borgelid/Westsweden.com

Av 150 olika projekt som sökte medel från Tillväxtverket, var det bara 12 som beviljades. Och Visit Hornborgasjön var alltså en av dem. Projektet startar omgående och pågår till och med april 2022. Förutom Visit Hornborgasjön, som är ett samarbete mellan Skara, Skövde med Next Skövde och Falköpings kommuner finns Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Platåbergens Geopark och Turistrådet Västsverige med som samverkanspartners i ansökan.

Tillväxtverket skriver bland annat i sin motivering: Området runt Hornborgasjön utgör med sina natur- och kulturvärden och höga besökstryck ett bra exempel där projektets resultat också bidrar till att stärka naturturismens förutsättningar. Det etablerade mellankommunala utvecklingsarbetet som bedrivs genom Visit Hornborgasjön ger goda förutsättningar för den samskapande strategiutvecklingen där destinationsutveckling och samhällsplaneringsaspekter ska mötas. Medverkan av Länsstyrelsen i Västra Götaland, Turistrådet Västsverige och Naturvårdsverket breddar samverkan som också tillför olika aspekter vid hantering och utveckling av ett känsligt naturområde som besöksmål. Detta kommer att ge värdefull kunskap ur ett nationellt perspektiv liksom de arbetsmodeller för dialog och kunskapsutbyte som ska tas fram utifrån ett antal konkreta exempel.

En hållbar destination – på riktigt

Projektet har namnet Turism vid Hornborgasjön - arbetsmetoder för långsiktigt hållbar omställning med fokus på destinationsutveckling i samklang med samhällsplanering och regionala processer. Målet med projektet är att kommunerna i Visit Hornborgasjön ska vara en nationell modell för ett område som utvecklas i en hållbar riktning och med ambitionen att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling, som företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring, sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling.

Visit Hornborgasjön har redan påbörjat arbetet med att ta fram en strategisk utvecklingsplan och det arbetas utifrån två spår med målet att de sammanstrålar och berikar varandra. Det ena spåret behandlar det traditionella destinationsutvecklingsarbetet med besöksnäring, produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling, värdskap och hjälpa besökaren att göra rätt. Det andra spåret handlar om det offentligas ansvar med samhällsplanering, infrastruktur, renhållning och förvaltning bland annat. Projektmedlen från Tillväxtverket gör att arbetet kan fokusera lite extra på samhällsplaneringsspåret, men kommer också parallellt att fortsätta destinationsutvecklingsarbetet på ett hållbart sätt.

En tydligare roll

Det långsiktiga målet för det beviljade projektet är att destinationsutveckling och besöksnäringen får en tydligare roll i samhällsplaneringen i det aktuella området och att det möjliggör en samverkan mellan turism och samhällsplanering i praktiken. Projektdeltagarna kan föra in den kunskap som framkommer i projektet i sina egna verksamheter, och att de gör ställningstaganden om att utgå ifrån vad en plats tål snarare än vad en besökare vill och kräver. Med utgångspunkt i sårbarhetsanalyser kan arbetsmodeller för dialog och kunskapsutbyte skapas mellan turistorganisationer och övriga som har ansvar för områden som tar emot besökare. Målet är att arbetssättet blir hållbart över tid och fastställs i uppdrag och budget.

Det är på det här sättet vi kan få den offentliga leveransen att fungera med såväl drift som långsiktig planering och då skapar det förutsättningar för en hållbar destination och för att företag inom besöksnäringen ska kunna leverera och vara välmående och robusta företag, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att främja hållbar platsutveckling i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Satsningen ska öka kunskapen om hur ett bredare platsutvecklingsperspektiv kan användas för samordnad utveckling för olika målgrupper och hur turism- och besöksnäringsperspektivet kan integreras i olika lokala och regionala processer.

Projektet går att följa genom webbplats och Facebook för Visit Hornborgasjön.

Kontakt

Klara Börjesson Ahlqvist, projektledare, Turistchef Falköping, klara.borjesson@falkoping.se, 0515-88 70 51

Sofia Lennström, projektledare, affärsutvecklare Visit Hornborgasjön, sofia.lennstrom@vastsverige.com, 031- 81 83 75