15 april 2021
Pressmeddelande

När- och distansundervisning på Ållebergsgymnasiet vecka 16–19

Ordförandebeslut angående när- och distans-undervisning vid Ållebergsgymnasiet under perioden 2021-04-19 – 2021-05-16

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphörde den 1 april och kommer inte att förlängas.

Gymnasieskolorna har under nästan tre terminer bedrivit sin undervisning helt eller delvis som fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19.

Mycket tyder på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade.

Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas. Det finns alltid möjligheter att anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, precis som på högstadiet, enligt gällande förordning.

Smittskyddet i Västra Götalands kom den 14 april 2021 med nya rekommendationer för gymnasieskolan där man rekommenderar att högst hälften av gymnasieskolans elever bör vara på plats samtidigt. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i de 50 procenten.

Det epidemiologiska läget kan variera mellan kommuner och enskilda skolor, varför behovsstyrda insatser kan behöva göras med ytterligare ökning av distansundervisning.

Barn- och utbildningsnämnden i Falköping gör bedömningen att smittläget lokalt i Falköpings kommun är sådant att Ållebergsgymnasiet i högre grad kan bedriva undervisning på plats i skolans lokaler. Detta bedöms som särskilt viktigt för eleverna i årskurs 3.

Ållebergsgymnasiets rektorer får i uppdrag att genomföra den beslutade när- och distansundervisningen på ett sätt som innebär att lokaler, interna eller externa, används på ett flexibelt sätt för att undvika trängsel.

Beslutet gäller under vecka 16 -19. Därefter kommer ett nytt beslut att fattas för de kommande veckorna.

Om smitta skulle uppstå i någon skola, kan huvudmannen besluta om att temporärt övergå till distansundervisning för en klass, årskurs eller skola, beroende på hur smittspridningen ser ut i den enskilda verksamheten.

Ordförandebeslut

 1. Elever i Ållebergsgymnasiets årskurs 3 kommer att ha närundervisning under perioden 2021-04-19 – 2021-05-16 (vecka 16-19)
 2. Elever i Ållebergsgymnasiets årskurs 1 kommer att ha närundervisning vecka 16 och 18 samt distansundervisning vecka 17 och 19.
 3. Elever i Ållebergsgymnasiets årskurs 2 kommer att ha närundervisning vecka 17 och 19 samt distansundervisning vecka 16 och 18.
 4. Elever i gymnasiesärskolan och i IM-programmen är undantagna från distansundervisning.
 5. Undantag från beslutet gäller även i nedanstående fall där rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever eller grupper som berörs i varje enskilt fall:
  1. praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  2. nationella prov,
  3. andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  4. elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
 6. Ållebergsgymnasiets rektorer får i uppdrag att genomföra den beslutade när- och distansundervisningen på ett sätt som innebär att lokaler, interna eller externa, används på ett flexibelt sätt för att undvika trängsel.
 7. Beslutet gäller från och med den 19 april till och med den 16 maj 2021.