30 oktober 2020
Pressmeddelande

Interna granskningen kring upphandlingen av matavfall är nu klar

Det var i augusti som avtalet med Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) löpte ut. Falköpings kommun lämnande inte anbud och AÖS valde att teckna avtal med en annan motpart. Nu har en intern granskning av kommunens arbete med AÖS upphandling genomförts, och granskningen visar på att flera faktorer spelat in som orsak till att anbudet inte lämnades in.

Falköpings kommun blev 2008 medlem i Avfallshantering Östra Skararborg (AÖS), och har sedan 2012 haft ett koncessionsavtal med AÖS för behandling av matavfall i Falköpings biogasanläggning. Ett koncessionsavtal innebär att någon ges tillstånd att bedriva viss verksamhet. Men eftersom lagstiftning har försvårat ett fortsatt löpande koncessionsavtal, har AÖS därför för första gången genomfört en upphandling av matavfallet, då avtalet löpte ut i augusti 2020.

Eftersom kommunen sedan lång tid haft avtal med AÖS, så fanns en förväntan på att få information om att upphandlingen var utannonserad, vilket är vanligt tillvägagångssätt vid upphandlingar. Nu fick Falköpings kommun inte någon information, och detta sammanföll också med att kommunen vid tillfället var i en sårbar personalsituation, vilket gjorde att den normala kommunikationen med AÖS inte fungerade.

Kommunen har väl upparbetade rutiner och arbetssätt vad det gäller upphandling då kommunen agerar köpare av olika tjänster och varor, säger Pia Alhäll, kommundirektör. I det här fallet handlade det om att sälja en tjänst, vilket är ytterst sällsynt, och där visar granskningen att vi behöver se över ansvaret och rutinerna.

Det politiska uppdraget för biogasanläggningen har kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen inom området som exempelvis miljö-, klimat- och energifrågor och tekniska nämnden ansvarar för driften av anläggningarna för biogas och biogödsel. Uppdraget kring att lämna anbud har inte funnits i någon utav nämndernas reglemente.

Den interna granskningen visar oss nu vilka åtgärder vi behöver arbeta med för att få till bra rutiner och arbetssätt för detta framöver, säger Pia Alhäll, kommundirektör.

De åtgärder som nu föreslås är bland annat att i dialog med upphandlingsenheten i Skövde stärka upp upphandlingsförfarandet och säkerställa bevakningen av upphandling för delen då kommunen agerar leverantör av tjänst. Det föreslås också revidering av reglementen för kommunstyrelsen och tekniska nämnden för att tydliggöra ansvarsfördelningen.

Nu när avtalet med AÖS upphört kan inte kommunen längre förlita sig på leveranser av matavfall från endast en och samma leverantör under en längre tid. Därför jobbar kommunen nu med att söka leveranser från olika aktörer och planerar för att testa olika substrat i anläggningen såsom gödsel.

Det har hittills fungerat mycket bra och vi har gott om material och det finns inga tecken på att vi skulle få brist på leveranser, säger Pia Alhäll. Än så länge är inga nya avtal skrivna men verksamheten är i full drift.

Kommunen fortsätter att jobba aktivt med att bevaka aktuella upphandlingar inom biogasområdet och politiken tittar framåt kring inriktning och utveckling av anläggningen på både kort och lång sikt.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 4 november redovisas den interna granskningen i sin helhet. Efter sammanträdet hålls som vanligt presskonferens.