Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är kommunens organ för handhavande av kommunens fastigheter, väghållning där kommunen är väghållare, transportcentral, trafiksäkerhetsplanering och parkeringsövervakning, vatten- och avloppsfrågor, lokalvård, matproduktion med mera.

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för vatten- och avloppsfrågor, kommunens fastigheter, verksamhetsytor, lokalvård, verksamhetsservice, måltidsproduktion samt väghållning där kommunen är väghållare.

I nämndens ansvar ingår även:

 • att årligen upprätta flerårsplaner för underhållsarbeten inom förvaltningen
 • att ansöka om och rekvirera statliga och andra bidrag inom nämndens verksamhetsområde
 • att fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen överlämnar till nämnden
 • försörjning av verksamhetslokaler till kommunens samtliga verksamheter
 • ärenden angående gatubyggnadskostnad
 • att bygga och förvalta fastigheter, VA-anläggningar, gator, torg, parker, parkeringsplatser och idrottsanläggningar
 • trafiksäkerhetsarbete och översiktlig trafiksäkerhetsplanering
 • bidragsgivning till vägbelysningsföreningar och enskilda vägar
 • skötsel av gång- och cykelvägar
 • de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
 • parkeringsövervakning
 • ägande, uthyrning och skötsel av kommunens fordon och maskiner
 • drift och underhåll av Falköpings flygplats
 • biogas och biogödseldrift

Tekniska nämndens ansvar verkställs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ledamöter och ersättare

Vanja Wallemyr (C)

Vanja Wallemyr (C)
Ordförande

Sam Jubrant (KD)

Sam Jubrant (KD)
1:e vice ordförande

Johanna Svensson (S)

Johanna Svensson (S)
2:e vice ordförande

Kungörelser, kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll (nämnd)

Protokoll (arbetsutskott)

Sammanträdesdagar

Nämnd 2021 (klockan 13.15)

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 17 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 20 september
 • 1 november
 • 29 november
 • 20 december

Arbetsutskottet 2021 (klockan 9.00)

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 3 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 6 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 6 december