Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är kommunens organ för handhavande av kommunens fastigheter, väghållning där kommunen är väghållare, transportcentral, trafiksäkerhetsplanering och parkeringsövervakning, vatten- och avloppsfrågor, lokalvård, matproduktion med mera.

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för vatten- och avloppsfrågor, kommunens fastigheter, verksamhetsytor, lokalvård, verksamhetsservice, måltidsproduktion samt väghållning där kommunen är väghållare.

I nämndens ansvar ingår även:

 • att årligen upprätta flerårsplaner för underhållsarbeten inom förvaltningen
 • att ansöka om och rekvirera statliga och andra bidrag inom nämndens verksamhetsområde
 • att fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen överlämnar till nämnden
 • försörjning av verksamhetslokaler till kommunens samtliga verksamheter
 • ärenden angående gatubyggnadskostnad
 • att bygga och förvalta fastigheter, VA-anläggningar, gator, torg, parker, parkeringsplatser och idrottsanläggningar
 • trafiksäkerhetsarbete och översiktlig trafiksäkerhetsplanering
 • bidragsgivning till vägbelysningsföreningar och enskilda vägar
 • skötsel av gång- och cykelvägar
 • de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
 • parkeringsövervakning
 • ägande, uthyrning och skötsel av kommunens fordon och maskiner
 • drift och underhåll av Falköpings flygplats
 • biogas och biogödseldrift

Tekniska nämndens ansvar verkställs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ledamöter och ersättare

Vanja Wallemyr (C)

Vanja Wallemyr (C)
Ordförande

Sam Jubrant (KD)

Sam Jubrant (KD)
1:e vice ordförande

Johanna Svensson (S)

Johanna Svensson (S)
2:e vice ordförande

Kungörelser, kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Sammanträdesdagar

Nämnd 2022 (klockan 13.15)

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 3 oktober
 • 31 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Arbetsutskottet 2022 (klockan 9.00)

 • 24 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 7 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 5 december