Avgifter, taxor, reglementen, föreskrifter, styrdokument och lokala bestämmelser och föreskrifter

Arbetsordningar, instruktioner och reglementen

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS), taxor med mera

Avfall & Återvinning Skaraborg, taxor med mera

Avgifter och taxor

Bestämmelser, lokala ordningsföreskrifter, regler, frister och villkor

Delegationsbestämmelser

Handlingsplaner, planer och program

Policyer

Riktlinjer och rutiner

Strategier och visioner

Definition för olika styrdokument

  • Policy: En policy anger principer som kan tjäna som vägledning. Antas av kommunfullmäktige.
  • Strategi: Strategin antas av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd och gäller en begränsad period.
  • Handlingsplan: En handlingsplan beskriver konkret önskade åtgärder. Handlingsplanen beslutas av förvaltningschef.
  • Riktlinje: Riktlinjer anger huvuddragen (en slags handbok). Antas av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd.
  • Rutin: Rutiner är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska beslut. Beslutas av ansvarig chef.