Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan (tidigare särskolan) är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Om anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är nio år och har en egen läroplan som alla lärare följer.

Där står det vad eleverna ska lära sig i varje ämne.

Några av ämnena är svenska, matematik, musik, bild, engelska och slöjd.
Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

I anpassade grundskolan får eleverna utbildning som i vanliga grundskolan men lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov.

Minst en gång per termin berättar läraren för eleven och föräldrarna hur det går för eleven i de olika ämnena.

Efter anpassade grundskolan kan eleven söka till anpassade gymnasiskolan eller gymnasieskolans introduktionsprogram.

Vem får gå i den anpassade grundskolan?

Det är kommunen som bestämmer om eleven har rätt att gå i anpassade grundskolan. Kommunen måste först göra en noggrann utredning.

Först bedömer en specialpedagog hur eleven klarar de olika ämnena. Sedan får eleven träffa en psykolog och en läkare.

Eleven får också prata med en kurator.

Båda föräldrarna måste säga ja för att eleven ska få börja i anpassade grundskolan.

Om eleven trivs i vanliga grundskolan kan eleven gå kvar i klassen men följer då anpassade grundskolans läroplan.

Det finns individintegrerade elever på flera skolor i Falköpings kommun.

Vill du veta mer?

Prata med rektor på skolan eller med verksamhetschef på Specialpedagogiskt Centrum om du vill veta mer om anpassade grundskolan.

Anpassade grundskolan Vindängen

Vindängens grundsärskola

Anpassade grundskolan på Vindängen är uppdelad i inriktningarna; ämnen och ämnesområden.

Anpassade grundskolan med inriktning ämnen är för de elever som är mottagna i anpassad grundskola och bedöms efter ämnen i anpassade grundskolans läroplan. Eleverna läser samma ämnen som vanliga grundskolan men med timplan och kunskapskrav som är anpassade till elevgruppen. På Vindängens anpassade grundskola med inriktning ämnen finns elever i åk 1-6.

Anpassade grundskolan med inriktning ämnesområden är för de elever som är mottagna i anpassade grundskolan och bedöms inte ha förmåga att nå upp till anpassade grundskolans kunskapskrav. På Vindängens anpassade grundskola med inriktning ämnesområden finns elever i åk 1-9.

Vår vision är:

  • Lära för livet
  • Lika värde
  • Lust att lära
  • Lita på sin egen förmåga

Klasser:
årskurs 1 - årskurs 6
årskurs 1-årskurs 9
Fritidshem

Kontaktuppgifter

Bengt Heljesgatan 3
521 40 Falköping
vindangen@falkoping.se
0515-88 53 80

Tf. Rektor
Lina Thordson
0515-88 54 20
lina.thordson@falkoping.se

Skoladministratör
Karin Johansson
0515-88 53 80
karin.johansson@falkoping.se

Anpassade grundskolan Högstadium centrum

Kyrkerörsskolan grundsärskola

Pedagogisk verksamhet i autismvänlig miljö

Anpassade grundskolan är integrerad med grundskolan Högstadium centrum.

Vår målsättning

  • Verksamheten anpassas utifrån varje enskild elevs behov av stöd och särskilt stöd.
  • Undervisningen utgår från elevernas förutsättningar, erfarenheter, intresse och behov. Fokus på att synliggöra och utmana elevens möjligheter och förmågor.
  • I arbetslaget arbetar vi med "Hälsa och Livsstil" i syfte att öka ett lustfyllt lärande där elevens handlingsberedskap inför framtiden främjas.

Vårt arbetssätt

På skolan erbjuds en individanpassad undervisning där varje elevs förmåga, intresse och behov står i centrum och bildar grund för verksamheten. Den inre och yttre miljön är lämpad för att ge eleverna arbetsro. Den visuella kommunikationen med struktur och kontinuitet ger trygghet och koncentrationsmöjlighet.

Personalen arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik som innebär att man strukturerar dagen.

Klasser: Årskurs 7-9

Kontaktuppgifter

Parkgatan 43
521 43 Falköping
0515-88 51 22
hogstadiumcentrum@falkoping.se

Rektor
Katarina Andersson
katarina.andersson@falkoping.se
0515-88 52 85

Skoladministratör skola
Carola Winlöf
0515-88 51 22
carola.winlof@falkoping.se