Vägledning för samfälligheter vid anslutning till kommunalt VA

Väg delar sig i två

Detta är en vägledning för fastigheter på landsbygden som vill bli anslutna till kommunalt vatten- och/eller avloppsnät. Generellt sett finns det tre alternativ för att lösa rening av avloppsvatten på landsbygden (och motsvarande för dricksvatten):

 1. Enskilt avlopp, det vill säga en avloppsrening per fastighet
 2. Bilda en gemensamhetsanläggning där flera fastigheter går ihop om ett minireningsverk (en förening eller samfällighet)
 3. Kommunalt avlopp, i form av anslutning till kommunalt VA-nät eller bildande av nytt verksamhetsområde för VA

För de första två alternativen, se avloppsguiden.selänk till annan webbplats för information och råd.

Det finns även bra hjälpmedel för dessa vägval på Avloppsguidens råd inför val av systemlänk till annan webbplats. Där finns ett planeringsverktyg och excelfilen VeVa, "Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden".

Teckna avtal med kommunen

Alla tätorter ingår i verksamhetsområde för kommunalt VA, vilket innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av VA-ledningar. Fastigheter på landsbygden kan bli anslutna till det kommunala VA-nätet efter att ha tecknat avtal med kommunen. Anslutningen görs vid tätortsgräns eller vid överföringsledning, och fastighetsägaren eller föreningen betalar själv för grävning av ledningar fram till tätortsgräns eller ledning.

Fastighetsägaren/föreningen betalar VA-avgift till kommunen enligt Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde.

En gemensam lösning

Ta kontakt med grannar och eventuella befintliga samfälligheter, om det finns intresse för att ordna en gemensam lösning för vatten och/eller avlopp. Finns det intresse — bilda en interimstyrelse som kan utreda förutsättningarna för att gå ihop i en förening.

Ta in konsulthjälp

Om arbetet känns för stort själv kan ett tips vara att ta hjälp utifrån. Arbetsuppgifter som en konsult kan bistå med är bland annat:

 • Organisation och information till fastighetsägare och allmänhet, t.ex. genom att lägga upp en hemsida för projektet.
 • Hjälpa styrelsen att värva fastigheter som kan ha nytta av att gå med i föreningen men visar svagt intresse.
 • Ta kontakt med kommunens VA-avdelning för att få kartor över området och möjliga anslutningspunkter till kommunens VA-nät.
 • Hitta bästa sträckningen.
 • Göra kostnadsberäkningar.
 • Hjälpa styrelsen att ta kontakt med fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen för att upprätta servitut.
 • Ta kontakt med länsstyrelsen och leda samrådsprocessen.
 • Ta kontakt med och söka godkännande från andra berörda som t.ex. Trafikverket (vid korsning av allmän väg), ägare till el- och telekablar och andra ledningar som man korsar, enskilda vägar (godkännande av respektive styrelse) och dikningsföretag (godkännande av respektive styrelse).
 • Projektera ledningar och anläggningar (t.ex. pumpstationer eller tryckstegrings-, tryckreduceringsstationer).
 • Beräkna föreningens kapacitetsbehov, d.v.s. hur mycket dricksvatten man kommer behöva (liter per sekund) eller hur mycket avloppsvatten man kommer att släppa ut (liter per sekund), så att kommunen kan hänvisa till en eller flera anslutningspunkter med tillräcklig kapacitet för föreningens behov.
 • Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra ledningsbygget.

Förslag på konsulter kan finns på avloppsguiden.selänk till annan webbplats Fundera över om det finns behov av bredband? Då är det ett bra tillfälle att samförlägga bredbandet med vatten och avlopp. Finns det EU-bidrag eller kommunala bidrag till bredband?

Lantmäteriet

Lämna begäran till Lantmäterietlänk till annan webbplats om att bilda en samfällighet för vatten och/eller avlopp. Lantmäteriet kan även ombilda en befintlig samfällighetsförening till vatten- och avloppsamfällighet, samt genomför lantmäteriförrättning vid behov.

Servisanmälan

Gör servisanmälan till kommunen genom att gå till: Anslutning till kommunalt VA-nät

När servisanmälan tagits emot skickar kommunen en tidplan för anslutningen och ett avtalsförslag som samfälligheten får teckna med kommunen. I avtalet ingår bl.a. krav på återströmnings­skydd, dvs. att samfälligheten ansvarar för att skydda dricksvatten i ledningsnätet från smitta och återströmning av förorenat vatten.

Byggnation

Teckna avtal med en entreprenör. Påbörja byggnation av vatten- och/eller avloppsledningar.